Wszystkie wpisy, których autorem jest bakalarz275

Studia Bydgoskie 8/2014. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Michał Adamczyk
  Język rozważań dotyczących małżeństwa. Z filozofii i teologii Jana Franciszka Drewnowskiego (cz. II)
  The Language of Consideration Related of Marriage. Jan Franciszek Drewnowski’s Philosophy and Theology Part II
 • Zdzisława Kobylińska
  Zasady życia społecznego w budowie społeczeństwa wielokulturowego w świetle katolickiej nauki społecznej
  Social Life Principles in the Process of Shaping a Multicultural Society from the Perspective of Catholic Social Teaching
 • o. Jan Strumiłowski OCist
  Apofatyczne doświadczenie Boga jako rodzaj doświadczenia estetycznego
  Apophatic Experience of God as a Form of Aesthetic Experience
 • ks. Grzegorz Barth
  Teologia sakramentu pokuty i pojednania. Deficyty i propozycje
  The Theology of the Sacrament of Penance and Reconciliation – Deficiencies and Suggestions
 • Elżbieta Okońska
  Trójca Święta – prawzór dialogu edukacyjnego w Kościele
  The Holy Trinity – the Archetype of Educational Dialogue within the Church
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej
  Animals as a Subject of Moral Theology before Vatican II
 • Katarzyna Szewczyk
  Chorał gregoriański i doświadczenia biograficzne inspiracją twórczości Petra Ebena na przykładzie „Missa Adventus et Quadragesimae”
  Gregorian Chant and Biographical Experience as the Inspiration for Peter Eben’s Output Exemplified by His „Missa Adventus et Quadragesimae”
 • ks. Marcin Puziak
  „Credidimus caritati”. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej – 10 lat istnienia
  „Credidimus caritati”. Bydgoszcz Diocese Theological Seminary – 10 Years of Operation
 • ks. Ryszard Selejdak
  Formacja przyszłych kapłanów w czasach współczesnych
  The Formation of Future Priests in Our Times
 • o. Marek Walkusz CSSp
  Duszpasterz według bł. ojca Jakuba Lavala
  The Priest According to Blessed Jacob Laval
 • ks. Mirosław Gogolik
  Skuteczność działań ewaluacyjnych nadzoru pedagogicznego w opinii nauczycieli religii
  The Effectiveness of Evaluation by Pedagogical Supervisors in Religion Teachers’ Opinions
 • ks. Edward Wasilewski
  Potrzeba recepcji treści Listu apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris dignitatem” we współczesnym kaznodziejstwie
  The Need for Widespread Reception of John Paul II’s Apostolic Letter „Mulieris Dignitatem” in Contemporary Preaching
 • Jarosław Ćwikła
  Syntetyczne spojrzenie na bogactwo w Starym Testamencie
  A Synthetic Perception of Affluence in the Old Testament
 • Damian Wąsik
  Bałwochwalstwo w tradycji judaistycznego prawa karnego – zagadnienia materialnokarne i karnoprocesowe
  Idolatry in the Tradition of Judaistic Criminal Law – Penal and Court Trial Issues
 • Justyna Sprutta
  Kult i ikonografia św. Jerzego Zwycięzcy w tradycji bizantyńskiej i staroruskiej (do XV w.)
  The Cult and Iconography of St George the Victorious in the Byzantine and Old Russian Traditions (up to the 15th Century)
 • ks. Jacek Zieliński
  Działalność resocjalizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy w kontekście świadomości istotnych obowiązków małżeńskich młodzieży OHP
  Resocialization Activities of the Voluntary Labour Corps and the Awareness of Essential Marital Obligations by the Institution’s Youth
 • ks. Jarosław Wąsowicz SDB
  Sprawozdanie ks. Klemensa Średzińskiego, profesora Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy z pracy duszpasterskiej wśród wychodźstwa polskiego w Rumunii w okresie wakacji w 1936 r.
  Report by Father Klemens Średziński, Professor of the State Classical Middle School in Bydgoszcz, of His Pastoral Activities among Members of the Polish Exile to Romania in the Summer Period of 1936
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Historia duszpasterstwa akademickiego w Bydgoszczy w dokumentach SB, lata 1964–1989, zarys problematyki
  An Outline History of the Student Pastoral Care Community in Bydgoszcz in Security Service records from 1964–1989
 • Stefan Pastuszewski
  Inicjatywy „nowego laikatu” a parafia farna i wikariat biskupi w Bydgoszczy w latach 80. XX w
  Initiatives of the „New Laity” and the Main Parish Community along with the Bishop Vicariate in Bydgoszcz in the 1980s

Recenzje i sprawozdania

 • Zdzisława Kobylińska
  Marta Guziuk-Tkacz, Anna Józefowicz, Alicja J. Siegień-Matyjewicz (red.),
  Współczesne konteksty pedagogiki międzykulturowej.
  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014
 • ks. Michał Adamczyk
  Między opisem a normą – współczesne opcje metodologiczne

  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 • ks. Michał Adamczyk
  Spór o naturę człowieka.
  Sprawozdanie z XVI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego
 • ks. Antoni Siemianowski
  Ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski doktorem Honoris Causa UKSW
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Sakrament pokuty – współczesne wyzwania. W 30-lecie „Reconciliatio et paenitentia” Jana Pawła II

  Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Licheń, 15–17 czerwca 2014 r.) 

Studia Bydgoskie 6/2012. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Paweł Podeszwa
  „Memoria scripturarum” w opowiadaniu o prorockim powołaniu św. Pawła (Dz 26,12-18)
  “Memoria Scripturarum” in the Story of St Paul’s Prophetic Vocation (Acts 26: 12-18)
 • ks. Dariusz Dogondke
  Pytanie o datę ustąpienia z urzędu Zorobabela i Jozuego w świetle historii imperium perskiego
  Question on the Date of Resignation of Zerubbabel and Joshua in the Light of the History of the Persian Empire
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Wielkanoc dniem nowego stworzenia. Wątek protologiczny tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa w homiliach paschalnych Benedykta XVI
  Easter as the Day of New Creation – Protological Motif of the Mystery of Christ’s Resurrection in Easter Homilies by Pope Benedict XVI
 • ks. Marian Antoniewicz
  Przemienienie Jezusa Chrystusa w ujęciu Benedykta XVI
  The Transfiguration of Jesus Christ from Benedict XVI’s Perspective
 • ks. Mirosław Gogolik
  O potrzebie katechezy mistagogicznej w parafii
  The Need for Mystagogical Catechesis in the Parish
 • Elżbieta Okońska
  Biblijne podstawy dialogu edukacyjnego
  Biblical Foundations for Educational Dialogue
 • ks. Antoni Jucewicz SVD
  Grzech pychy jako lęk przed niebytem. Perspektywa teologiczno-filozoficzna
  The Sin of Pride as Fear of Nonexistence – Theological and Philosophical Perspective
 • ks. Zbigniew Kulesz
  Psychologiczne aspekty sensu życia
  Psychological Approach to the Meaning of Life
 • Tomasz Meliński
  Od nonsensu do konsensu. Wokół aksjologicznych podstaw etyki Romana Ingardena
  From Nonsense to Consensus. The Axiological Foundations of Roman Ingarden’s Ethics
 • Justyna Sprutta
  Wokół Dawida Michała Anioła Buonarrotiego
  On “David” by Michelangelo
 • Olga Cyrek
  Hezychastyczna praktyka milczenia w ujęciu Jana Klimaka (579-649) i jej wpływ na przedstawienie twarzy w ruskiej ikonografii przełomu XIV i XV wieku
  The Hesychastic Practice of Silence by John Climacus (579-649) and Its Influence on Facial Depictions in the Russian Iconography of the Late 14th and Early 15th Centuries
 • Agnieszka Kobus
  Metryki kościelne – historia i współczesność. Geneza powstania ksiąg metrykalnych
  Church Registers – History and the Present. The Origin of Register Books
 • ks. Jan Wiśniewski
  Kult św. Józefa na terenie obecnej diecezji elbląskiej
  Question on the Date of Resignation of Zerubbabel and Joshua in the Light of the History of the Persian Empire
 • Mirosław Kuczkowski
  Św. Salwator z Horty w świetle polskich czasopism tercjarskich okresu międzywojennego (1918-1939)
  Saint Salvador of Horta on the Pages of Polish Tertiary Magazines in the Interwar Period (1918-1939)
 • ks. Mariusz Kuciński
  Nowoczesne metody zarządzania czasem pracy menedżera i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  Modern Methods of Work Time Management and Their Influence on Business Activities
 • ks. Tomasz Głuszak
  25 lat myśli społecznej Kościoła w Bydgoszczy
  25 Years of the Church’s Social Thought in Bydgoszcz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI” wpisująca się w XXV Bydgoskie Dni Społeczne (11-12 VI 2012)

International Research Conference “Ethics and Economics In the Light of Pope Benedict XVI’s Teachings” part of 25th Bydgoszcz Social Days (11-12.06.2012)

 • kard. Tarcisio Bertone
  Wkład Josepha Ratzingera-Benedykta XVI w refleksję etyczną nad współczesną gospodarką
  The Contribution of Joseph Ratzinger – Benedict XVI to Ethical Reflection on Today’s Economy
 • Flavio Felice
  Porządek ekonomiczny a ekonomia rynkowa w perspektywie “Caritas in veritate”
  Economic Order vs Market Economy from the Perspective of “Caritas in Veritate”
 • Helena Czakowska
  Globalny kryzys gospodarczy – spojrzenie ekonomiczne i nie tylko
  Global Economic Crisis – Economic Viewpoint But Not Only
 • Justinus C. Pech OCist.
  Porządek ekonomiczny a etyka
  Economic Order vs Ethics
 • bp Mario Toso SDB
  Miłość w prawdzie: laboratorium dialogu między Kościołem a państwem
  Love in Truth – Laboratory of Dialogue between the Church and the State
 • ks. Giuseppe Costa
  Mass media między globalizacją i odpowiedzialnością
  Mass Media between Globalisation and Responsibility
 • ks. Achim Buckenmaier
  Kilka uwag o „publicznej roli“ Kościoła na kanwie encykliki „Caritas in veritate”
  Several Remarks on the Church’s “Public Role” Based on the Encyclical “Caritas in Veritate”
 • Paweł Bortkiewicz TChr
  Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Inspiracje „Caritas in veritate”
  Human Capital in Knowledge-based Economy – Inspired by “Caritas in Veritate”
 • ks. Waldemar Irek
  Przesłanki etyki Benedykta XVI – od Logosu do etosu człowieka
  Premises for Benedict XVI’ Ethics – From the Logos to the Human Ethos
 • ks. Henryk Skorowski SDB
  Kryzys wartości podstawą kryzysu w świecie
  Crisis of Values as the Basis for the World’s Crisis

Recenzje i sprawozdania

 • Spór o dobro. Relacja z Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego
  ks. Michał Adamczyk
 • Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich. Relacja z IV Ogólnopolskiego Konserwatorium z cyklu: Inspiracje chrześcijańskie w etyce. Styczeń – Ślipko – Tischner
  ks. Michał Adamczyk
 • Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan. Relacja ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów
  ks. Krzysztof Smykowski
 • Jan Węcowski, Słownik skrótów łacińskich, Warszawa 2010
  ks. Michał Sołomieniuk

Studia Bydgoskie 5/2011. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Marek Starowieyski
  Biblia i kultura
  The Bible and Culture
 • ks. Dariusz Dogondke
  Zasada odpłaty w Księdze Malachiasza
  The Doctrine of Retribution in the Book of Malachi
 • ks. Jerzy Woźniak CM
  Targum Hiob 19, 29 – 20, 6  w Qumran
  Targum of Job 19:29 – 20:6 in Qumran
 • ks. Janusz Chyła
  Słuchanie i głoszenie Słowa Bożego podstawą posługi duszpasterskiej w świetle “Verbum Domini” Benedykta XVI
  Listening to the Word of God and Proclaiming it as a Basis for Pastoral Work in the Light of Benedict XVI’s Exhortation “Verbum Domini”
 • ks. Paweł Podeszwa
  Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II (2006-2011)
  Biblical Pastoral Ministry in the Archdiocese of Gniezno. The John Paul II Memorial Biblical Work Association (2006-2011)
 • ks. Mirosław Gogolik
  Katecheza biblijna w parafii. Wykorzystanie metody katechetycznej ks. Alberta Höfera
  Biblical Catechesis in the Parish – Application of Father Albert Hofer’s Catechetical Method
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Stworzenie jako „creatura Verbi”. Wątek protologiczny adhortacji „Verbum Domini” Benedykta XVI
  Creation as „Creatura Verbi” – A Protological Motif in Pope Benedict XVI’s Apostolic Exhortation “Verbum Domini”
 • ks. Antoni Jucewicz  SVD
  „Logos” i „ etos”  a integracja człowieka
  „Logos” and „Ethos” in the Context of the Integration of the Human Peson
 • ks. Maciej Olczyk
  Sumienie katolickiego parlamentarzysty. Legislacyjne dylematy moralne w świetle rozumu i wiary
  The Conscience of a Catholic Member of Parliament – Legislative Moral Dilemmas in the Light of Reason and Faith
 • Tomasz Meliński
  Struktura moralnego postępowania w etyce Romana Ingardena
  The Structure of Moral Conduct in Roman Ingarden’s Ethics
 • Justyna Sprutta
  Cierpienie zwierząt w kontekście etyki chrześcijańskiej
  Animal Suffering in the Context of Christian Ethics
 • o. Jacek Salij OP
  Dystansowanie się wierzących wobec swojego Kościoła. Próba zrozumienia zjawiska
  Believers’ Distancing from Their Church. Trying to Understand the Phenomenon
 • Elżbieta Okońska
  Kościół a młodzież z czasów popkultury. Obawy i nadzieje
  The Church and the Youth in the Era of Pop Culture. Fears and Hopes
 • ks. Lech Bilicki
  Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
  The Concept of Nation in the Teachings of Cardinal Stefan Wyszyński
 • ks. Wojciech Szukalski
  Powszechne powołanie do świętości w świetle nauczania świętego Josemarii Escrivy de Balaguera
  Universal Vocation to Holiness in Light of the Teachings of Saint Josemaria Escrivá de Balaguer
 • ks. Marek Walkusz CSSp
  Sługa Boży Ojciec Klaudiusz Franciszek Poullart des Places – patron niezdecydowanych
  Servant of God Father Claudius Francis Poullart des Places – the Patron Saint of the Undecided
 • ks. Kazimierz Śmigiel
  Wokół patronatu św. Wojciecha i ruchu pielgrzymkowego w Gnieźnie
  On the Patronage of St Adalbert and Pilgrimages to Gniezno
 • ks. Krzysztof Wętkowski
  Podstawy teologiczne i rys historyczny władzy spowiadania
  Theological Foundations and Brief History of the Power of Granting Absolution

XXIV Bydgoskie Dni Społeczne (27-30 III 2011)

 • ks. Jan Wiśniewski
  „Rerum novarum” na tle epoki, jej znaczenie wówczas i dziś
  “Rerum Novarum” against the Background of Its Period – Its Significance Then and Now
 • ks. Sławomir Szczepaniak
  Czy Kościół ma prawo wypowiadać się w kwestiach społecznych?
  Who Needs the Church’s Social Doctrine?
 • ks. Jerzy Gocko SDB
  Co z tą własnością? Moralne dylematy dotyczące własności
  What’s up with Ownership? Moral Dilemmas Related to Ownership
 • ks. Henryk Szareyko
  Związki zawodowe w świetle nauki społecznej Kościoła
  Trade Unions According to the Social Teachings of the Church

Recenzje i sprawozdania

 • Anna Lewicka-Strzałecka, Nędza korupcji, Kraków 2011
  ks. Tomasz Głuszak
 • Ks. Marian Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Lublin 2010
  ks. Krzysztof Smykowski
 • Ks. Marek Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, Olsztyn 2010
  Ks. Paweł Podeszwa
 • Bp Zbigniew Kiernikowski, W mocy słowa i sakramentu. Biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa, Rozprawy i Studia Biblijne, Warszawa 2011
  Marcin Chrostowski
 • Konferencja naukowa „Jeden świat wiele kultur. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji.
  ks. Mariusz Kuciński

Studia Bydgoskie 4/2010. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Waldemar Chrostowski
  „Dekalog” dialogu Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem
  “Decalogue” of the Catholic Church’s Dialogue with the Jews and Judaism
 • ks. Jerzy Woźniak
  Targum Hiob 17,14 – 18,4 w Qumran – analiza filologiczno-porównawcza
  Targum of Job 17:14 – 18:4 in Qumran- A Philological and Comparative Study
 • Marcin Chrostowski
  Obecność i znaczenie żydowskich pism świętych w Nowym Testamencie na przykładzie targumów palestyńskich
  The Presence and Significance of Jewish Holy Texts in the New Testament as Demonstrated by the Palestinian Targums
 • ks. Lech Bilicki
  Profetyczny wymiar rad ewangelicznych w obliczu wyzwań współczesnego świata
  The Prophetic Dimension of Evangelical Counsels against the Challenges of the Modern World
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Nauka o Bożych energiach w teologii Georges’a Florovsky’ego
  The Theory of God’s Energies in Georges Florovsky’s Theology
 • Justyna Sprutta
  “Vanitas” w sztuce nowożytnej
  ‘Vanitas’ in Contemporary Art
 • ks. Marek Walkusz CSSp
  Życie wspólnotowe i dzieła zewnętrzne w ujęciu Sługi Bożego o. Franciszka Libermanna
  Life in a Community and Outward Works by the Venerable Father Francis Libermann
 • ks. Piotr Olszanowski
  Intencjonalność miłości małżeńskiej
  The Intentional Character of Marital Love
 • Monika Lewicka
  Wpływ relacji małżeńskich na dziecko
  The Impact of Marital Relations on the Child
 • o. Jacek Salij OP
  Tajemnica życia, cierpienia i śmierci
  The Mystery of Life, Suffering and Death
 • Bożena Kawiecka-Dziembowska, Wiesława Windorbska
  Nowy model opieki psychologicznej w ramach Zespołu Wsparcia Duchowego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  A New Model of Psychological Care in the Spiritual Support Team in the Bydgoszcz Centre for Oncology
 • Elżbieta Okońska
  Trudności w dialogu duchownych i świeckich w Kościele
  Difficulties in the Dialogue between the Clergy and the Laity in the Church
 • ks. Mirosław Gogolik
  Wykorzystanie obrazu w katechezie. Uwarunkowania psycho-społeczne oraz dydaktyczne
  The Use of a Picture in Catechesis – Psychological, Social and Educational Dimensions
 • ks. Zbigniew Cieślak
  Formalny i materialny wymiar zadań Rady Kapłańskiej
  Formal and Material Dimensions of the Assignments of the Presbyteral Council
 • Wojciech Sławiński
  Losy majątku poewangelickiego na wybranych przykładach z terenu diecezji bydgoskiej (1945–1989). Zarys zagadnienia
  An Outline History of Former Evangelical Church Property with Selected Examples in the Diocese of Bydgoszcz (1945-1989)
 • ks. Jan Grzeszczak
  Celestyn V a problem zrzeczenia się urzędu przez Biskupa Rzymskiego. Historia pewnego przypadku
  Celestine V and the Abdication from the Office of the Bishop of Rome – A Case Study
 • Tomasz Meliński
  Prowadząc ku pełni człowieczeństwa. Wokół antropologiczno-aksjologicznych podstaw pedagogiki
  On the Way to the Fullness of Humanity – The Anthropological and Axiological Foundations of Pedagogy

XXIII Bydgoskie Dni Społeczne (11 – 14 IV 2010)

 • ks. Adam Machowski
  Czy człowiek jest tylko „największym kapitałem”?
  Is Man the Greatest Capital Only?
 • ks. Ireneusz Stolarczyk
  W drodze ku przyszłości – integralny czy odczłowieczony rozwój?
  On the Way to the Future – Integrated or Dehumanized Development?
 • Sławomir Sowiński
  Ekonomia i rynek w służbie człowieka. Kilka uwaga o wizja współczesnej ekonomii w encyklice „Caritas in Veritate” papieża Benedykta XVI
  Economy and Free Market at the Service of Man – Several Remarks on the Vision of Modern Economy in Pope Benedict XVI’s Encyclical “Caritas In Veritate”
 • ks. Paweł Bortkiewicz TChr
  Troska o środowisko naturalne – troska o człowieka
  Care for the Natural Environment – Care for the Human Being

Recenzje i sprawozdania

 • Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956. Wybór i opracowanie Tomasz Chinciński i Alicja Paczoska-Hauke,
  Bydgoszcz-Gdańsk 2010
  ks. Kazimierz Śmigiel
 • Ks. Jan Wiśniewski, Historia społeczna Europy,
  Olsztyn 2009
  ks. Tomasz Głuszak
 • Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009). Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego,
  Kalisz 2009
  ks.Zbigniew Cieślak
 • Mieczysław Jagłowski, Maria Zambrano: anamneza i filozofia poetyckiego zbawienia,
  Toruń 2009
  ks. Rafał Grabowski
 • VIII Kongres Teologów Polskich „Istnienie miedzy sensem a bezsensem”. Sprawozdanie
  ks. Piotr Rossa

Studia Bydgoskie 3/2009. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • Marek Szulakiewicz
  Chrześcijaństwo i powrót religii
  Christianity and the Return of Religion
 • Krzysztof Stachewicz
  Moralność między rozumem a uczuciami. Kilka syntetyzujących uwag historycznych
  wywołanych dziedzictwem myśli Pascala i Kanta
  Moralisty between Reason and Emotions – Several Synthesizing Historical Remarks Inspired by the Thoughts of Pascal and Kant
 • Waldemar Kmiecikowski
  Witkiewiczowska koncepcja uczucia metafizycznego. Objawienie Istnienia
  Witkiewicz’s Concept of Metaphysical Emotion. The Revelation of Existence
 • ks. Michał Adamczyk
  Mówienie o Bogu. Jana Franciszka Drewnowskiego koncepcja analogii jako izomorfii
  Speaking about God – Jan Franciszek Drewnowski’s Concept of Analogy as an Isomorphic Relationship
 • Elżbieta Szczurko
  Aspekty transcendencji w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego
  Transcendental Elements in the Works of Henryk Mikołaj Górecki and Krzysztof Penderecki
 • Hanna Lejbman
  Obraz Boga w filozofii Jean-Luc Mariona: czyli o możliwości mówienia o Bogu poza ontologią
  The Image of God in Jean-Luc Marion’s Philosophy, or How to Speak of God Outside Ontology
 • Anna Mitzner
  Mądrość i kultura w „Księdze Mądrości”
  Wisdom and Culture in the “Book of Wisdom”
 • ks. Rafał Grabowski
  Koncepcja powołania w filozofii J. Ortegi y Gasseta
  The Idea of Vocation in J. Ortega y Gasset’s Philosophy
 • ks. Lech Bilicki
  Pastoralne implikacje encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”
  The Pastoral Implications of John Paul II’s Encyclical „Ecclesia de Eucharistia”
 • ks. Krzysztof Wętkowski
  Diecezjalna Rada Duszpasterska
  The Pastoral Council
 • Monika Lewicka
  Znaczenie dialogu w małżeństwie
  The Significance of Dialogue in Marriage
 • ks. Jerzy Woźniak CM
  Targum do „Księgi Hioba” w Qumran – Grota 4
  The Targum of Job in Qumran – Cave 4
 • ks. Mirosław Gogolik
  Godność i tożsamość życia konsekrowanego w Kościele i świecie
  The Dignity and Identity of the Consecrated Life in the Church and the World
 • ks. Bogdan Czyżewski
  Ocena „Liber regularum” Tykoniusza przez św. Augustyna
  St Augustine’s Assessment of “Liber Regularum” by Ticonius
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Sakrament kapłaństwa i problem sakramentalności święceń kapłańskich w pismach św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara
  The Sacrament of Holy Orders and the Sacramentality of Ordinationto the Priesthood
  in Works by St Joseph Sebastian Pelczar, Bishop of Przemyśl
 • Justyna Sprutta
  Przedstawienia ciał niebieskich w ikonie
  Depictions of Celestial Bodies in the Icon
 • Lech Łbik
  Zarys dziejów bydgoskiej katedry
  An Outline History of Bydgoszcz Cathedral
 • Alicja Paczoska-Hauke
  Reakcje mieszkańców Pomorza i Kujaw na porwanie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki w świetle dokumentów SB
  Reactions from Residents of the Pomorze and Kujawy Area to the Abduction and Death of Father Jerzy Popiełuszko in the Light of Communist Secret Police Documents
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Akademickie pielgrzymki do Doliny Śmierci (1977–1982)
  Academic Pilgrimages to the Death Valley in Bydgoszcz (1977–1982)

XXII Bydgoskie Dni Społeczne (29 III–1 IV 2009)

 • o. Krzysztof Bieliński CSsR
  Orędzie Ewangelii jako wezwanie do czynienia świata bardziej sprawiedliwym
  The Gospel Message as a Call to Make the World Fairer
 • ks. Franciszek Janusz Mazurek
  Podstawowe normy moralne i prawa człowieka
  Fundamental Moral Norms and Human Rights
 • ks. Kazimierz Śmigiel
  Bydgoscy świadkowie sprawiedliwości (1939–1956)
  Witnesses to Justice from Bydgoszcz (1939–1956)
 • ks. Tomasz Głuszak
  Sprawiedliwość nie wystarcza
  Justice Is Not Enough

Recenzje i sprawozdania

 • Gisbert Greshake, Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna,
  tłumaczenie bp Jan Tyrawa, Wrocław 2009
  o. Piotr Liszka CMF
 • Ks. Henryk Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko profesor,
  wychowawca i ojciec duchowny alumnów i kapłanów, Białystok 2008
  ks. Wojciech Szukalski
 • Krzysztof Mech, Logos wiary. Między boskością a racjonalnością, Kraków 2008
  ks. Rafał Grabowski
 • Ks. Roman Buliński, Program pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego
  w świetle ekshortacji pastoralnych zawartych w „XL Homiliarum in Ewangelia”, Pelplin 2008
  ks. Bogdan Czyżewski
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Co się dzieje z wartościami?
  Próby diagnozy”. Sprawozdanie
  Krzysztof Stachewicz