Studia Bydgoskie 3/2009. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • Marek Szulakiewicz
  Chrześcijaństwo i powrót religii
  Christianity and the Return of Religion
 • Krzysztof Stachewicz
  Moralność między rozumem a uczuciami. Kilka syntetyzujących uwag historycznych
  wywołanych dziedzictwem myśli Pascala i Kanta
  Moralisty between Reason and Emotions – Several Synthesizing Historical Remarks Inspired by the Thoughts of Pascal and Kant
 • Waldemar Kmiecikowski
  Witkiewiczowska koncepcja uczucia metafizycznego. Objawienie Istnienia
  Witkiewicz’s Concept of Metaphysical Emotion. The Revelation of Existence
 • ks. Michał Adamczyk
  Mówienie o Bogu. Jana Franciszka Drewnowskiego koncepcja analogii jako izomorfii
  Speaking about God – Jan Franciszek Drewnowski’s Concept of Analogy as an Isomorphic Relationship
 • Elżbieta Szczurko
  Aspekty transcendencji w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego
  Transcendental Elements in the Works of Henryk Mikołaj Górecki and Krzysztof Penderecki
 • Hanna Lejbman
  Obraz Boga w filozofii Jean-Luc Mariona: czyli o możliwości mówienia o Bogu poza ontologią
  The Image of God in Jean-Luc Marion’s Philosophy, or How to Speak of God Outside Ontology
 • Anna Mitzner
  Mądrość i kultura w „Księdze Mądrości”
  Wisdom and Culture in the “Book of Wisdom”
 • ks. Rafał Grabowski
  Koncepcja powołania w filozofii J. Ortegi y Gasseta
  The Idea of Vocation in J. Ortega y Gasset’s Philosophy
 • ks. Lech Bilicki
  Pastoralne implikacje encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”
  The Pastoral Implications of John Paul II’s Encyclical „Ecclesia de Eucharistia”
 • ks. Krzysztof Wętkowski
  Diecezjalna Rada Duszpasterska
  The Pastoral Council
 • Monika Lewicka
  Znaczenie dialogu w małżeństwie
  The Significance of Dialogue in Marriage
 • ks. Jerzy Woźniak CM
  Targum do „Księgi Hioba” w Qumran – Grota 4
  The Targum of Job in Qumran – Cave 4
 • ks. Mirosław Gogolik
  Godność i tożsamość życia konsekrowanego w Kościele i świecie
  The Dignity and Identity of the Consecrated Life in the Church and the World
 • ks. Bogdan Czyżewski
  Ocena „Liber regularum” Tykoniusza przez św. Augustyna
  St Augustine’s Assessment of “Liber Regularum” by Ticonius
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Sakrament kapłaństwa i problem sakramentalności święceń kapłańskich w pismach św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara
  The Sacrament of Holy Orders and the Sacramentality of Ordinationto the Priesthood
  in Works by St Joseph Sebastian Pelczar, Bishop of Przemyśl
 • Justyna Sprutta
  Przedstawienia ciał niebieskich w ikonie
  Depictions of Celestial Bodies in the Icon
 • Lech Łbik
  Zarys dziejów bydgoskiej katedry
  An Outline History of Bydgoszcz Cathedral
 • Alicja Paczoska-Hauke
  Reakcje mieszkańców Pomorza i Kujaw na porwanie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki w świetle dokumentów SB
  Reactions from Residents of the Pomorze and Kujawy Area to the Abduction and Death of Father Jerzy Popiełuszko in the Light of Communist Secret Police Documents
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Akademickie pielgrzymki do Doliny Śmierci (1977–1982)
  Academic Pilgrimages to the Death Valley in Bydgoszcz (1977–1982)

XXII Bydgoskie Dni Społeczne (29 III–1 IV 2009)

 • o. Krzysztof Bieliński CSsR
  Orędzie Ewangelii jako wezwanie do czynienia świata bardziej sprawiedliwym
  The Gospel Message as a Call to Make the World Fairer
 • ks. Franciszek Janusz Mazurek
  Podstawowe normy moralne i prawa człowieka
  Fundamental Moral Norms and Human Rights
 • ks. Kazimierz Śmigiel
  Bydgoscy świadkowie sprawiedliwości (1939–1956)
  Witnesses to Justice from Bydgoszcz (1939–1956)
 • ks. Tomasz Głuszak
  Sprawiedliwość nie wystarcza
  Justice Is Not Enough

Recenzje i sprawozdania

 • Gisbert Greshake, Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna,
  tłumaczenie bp Jan Tyrawa, Wrocław 2009
  o. Piotr Liszka CMF
 • Ks. Henryk Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko profesor,
  wychowawca i ojciec duchowny alumnów i kapłanów, Białystok 2008
  ks. Wojciech Szukalski
 • Krzysztof Mech, Logos wiary. Między boskością a racjonalnością, Kraków 2008
  ks. Rafał Grabowski
 • Ks. Roman Buliński, Program pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego
  w świetle ekshortacji pastoralnych zawartych w „XL Homiliarum in Ewangelia”, Pelplin 2008
  ks. Bogdan Czyżewski
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Co się dzieje z wartościami?
  Próby diagnozy”. Sprawozdanie
  Krzysztof Stachewicz