Zasady recenzowania

Zasady recenzowania

Przyjęte przez czasopismo „Studia Bydgoskie” zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Każdy artykuł (rozprawa) jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
 4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a autorem
  – bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  – relacje zależności zawodowej,
  – bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny lub też przygotowuje recenzję według własnego schematu, przy czym musi sformułować jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.