Studia Bydgoskie 10/2016. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Antoni Siemianowski
  Michel Foucaulta „myślenie inaczej” o podmiocie i o prawdzie Michel Foucault’s “Thinking Differently” of the Subject and Truth
 • ks. Michał Adamczyk
  Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. I)
  Polish Catholicism – Nature and Challenges. Selected Aspects – Part One
 • Elżbieta Okońska
  Dialogiczne rozumienie osoby. Perspektywa dialogu edukacyjnego
  Dialogue-related Interpretation of the Person from the Perspective of Educational Dialogue
 • ks. Piotr Olszanowski
  Rola sumienia w odkrywaniu prawdy moralnej w nauczaniu Johna Henry’ego Newmana
  The Role of Conscience in the Search for Moral Truth
  in Johna Henry Newman’s Teachings
 • ks. Maciej Olczyk
  Ideologia gender w świetle ekologii integralnej
  papieża Franciszka
  The Ideology of Gender from the Perspective of Pope Francis’ Integral Ecology
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Sytuacja współczesnej rodziny w świetle Adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”
  The Situation of the Contemporary Family in the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
 • Błażej Kmieciak
  Od formalnego zobowiązania do kultury spotkania.
  Kilka refleksji na temat instytucji narzeczeństwa
  From Formal Commitment to the Culture of Meeting – Several Thoughts on the Institution of Engagement
 • o. Paweł Warchoł OFMConv
  Lekcja umierania Jana Pawła II
  John Paul II’s Lesson in Dying
 • ks. Roman Płaczek
  Sakrament pojednania i pokuty. Refleksje pastoralne
  The Sacrament of Reconciliation and Penance – Pastoral Reflections
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Kosmiczne znaczenie chrzcielnego obmycia.
  Refleksje wokół Encykliki „Laudato si’ ”
  The Cosmic Significance of Baptismal Ablution
  – Considerations on the Laudato Si’ Encyclical
 • ks. Adam Rożniakowski
  Jezus z Nazaretu w homiliach Benedykta XVI na
  Niedzielę Palmową
  Jesus of Nazareth in Benedict XVI’s Homilies for Palm Sunday
 • ks. Łukasz Boruch
  Najważniejsze kategorie chrystologii Adolphe’a Gesché
  The Prominent Categories of Adolphe Gesché’ego Christology
 • Jarosław Ćwikła
  Przestroga przed nadmiernym bogactwem w perykopie
  o chciwości (Łk 12, 13–21) oraz w przypowieści
  o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19–31)
  The Caution against Excessive Wealth in the Pericope Related
  to Greed (Lk 12: 13–21) and the Parable about the Rich Man
  and Lazarus (Lk 16: 19–31)
 • ks. Mirosław Gogolik
  Zmiany w kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii
  Changes in the Vocational Qualifications of Religion Teachers
 • ks. Marcin Puziak
  Przeorzy karmelitańskiego konwentu w Bydgoszczy
  w latach 1728–1816 w świetle akt kapituł prowincjalnych
  The Priors of the Carmelite Monastery in Bydgoszcz in 1728–1816. According to the Province’s Chapter Acts
 • Justyna Sprutta
  Początki Sodalicji Mariańskich w jezuickich kolegiach
  dawnej Rzeczypospolitej
  The Origins of the Sodalities of Our Lady in Jesuit Colleges
  in the Former Republic of Poland
 • Jadwiga Kos
  Mariologiczne wątki w pismach s. Immakulaty Adamskiej OCD
  na przykładzie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
  Mariological Motifs in the Writings of Sister Immakulata Adamska, OCD, Illustrated by the Example of St. Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein)
 • ks. Karol Rawicz-Kostro
  Ofiary mszalne w świetle najnowszego prawodawstwa
  kościelnego oraz norm obowiązujących w diecezji bydgoskiej
  Mass Offerings from the Perspective of the Recent Church Regulations and Norms in the Diocese of Bydgoszcz

Recenzje i sprawozdania

 • ks. Krzysztof Smykowski
  Red. Dorota Łucja Jaraczewska, Szkodliwość doustnej
  antykoncepcji hormonalnej, Wydawnictwo MediPage,
  Warszawa 2015
 • ks. Michał Adamczyk
  Red. ks. Paweł Hoppe, ks. Marcin Puziak, Kapłani w Dachau
  związani z terenem obecnej diecezji bydgoskiej, Wydawnictwo
  Pejzaż, Bydgoszcz 2016
 • ks. Marcin Puziak
  Alojzy Szudrowicz, Szpital św. Barbary w Kcyni, Kcynia 2016.
  Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2016
 • ks. Paweł Hoppe
  Świadectwa osób konsekrowanych z terenów diecezji bydgoskiej
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 • ks. Michał Adamczyk
  Kazimierz Twardowski: Mistrz i Nauczyciel
  Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego w
  150-lecie urodzin Kazimierza Twardowskiego