Studia Bydgoskie 11/2017. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Paweł Kiejkowski
  Daj mi tej wody, abym nie pragnęła…” (J 4, 15). Człowiek jako rzeczywistość epikletyczna
  Give me this water, so that I may not be thirsty…” (John 4: 15). Man as an Epicletic Entity
 • ks. Michał Adamczyk
  Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. II)
  The Nature and Challenges of Polish Catholicism. Selected Aspects – Part Two
 • ks. Bogdan Czyżewski
  Europa chrześcijańska czy świecka? Historia i współczesność Christian or Secular Europe? History and Present Times
 • ks. Sebastian Walak CP
  Dar miłości od Boga-Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym według Rz 5, 1–11
  The Gift of Love from God the Father through Jesus Christ in the Holy Spirit According to Rom 5: 1–11
 • Jarosław Ćwikła
  Ostre „biada” Jakuba pod adresem bogaczy (Jk 5, 1–6)
  James’s Severe „Woe” to the Rich (Jas 5: 1–6)
 • ks. Mirosław Gogolik
  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski” i w opinii
  nauczycieli religii
  Preparation for the Sacrament of Confirmation in View of Guidelines from the Polish Episcopate Conference and Opinions from Religious Education Teachers
 • Błażej Kmieciak
  Sprzeczność i manipulacja w dyskusjach dotyczących antykoncepcji: studium przypadku
  Contradiction and Manipulation in Discussions on Contraception: A Case Study
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1978–1979. Studium historyczno-pastoralne
  Peregrination of the Icon of Our Lady of Częstochowa in the Archdiocese of Gniezno in 1978–1979. A Historical and Pastoral Study
 • ks. Marcin Puziak
  Uwagi o prowincjałach karmelitańskiej Wielkopolskiej Prowincji Najświętszego Sakramentu w XVIII w
  Remarks on the Provincial Superiors of the Wielkopolska-based Carmelite Province of the Blessed Sacrament in the 18th Century
 • O. Wiesław Strzelecki O. Carm
  Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem” – Marek Jandowicz O. Carm. (1713–1799)
  The cross is my shield while salvation – my trophy” Marek Jandowicz O. Carm. (1713–1799)
 • Dawid Mielnik
  Droga do „Summorum Pontificum”. Kolejne regulacje Kościoła w zakresie dostępu do tradycyjnych obrzędów liturgicznych rytu rzymskiego w świetle oceny teologicznej i filozoficznej
  The Path to “Summorum Pontificum”. The Church’s Subsequent Regulations Defining Access to the Traditional Liturgy of the Roman Rite from Theological and Philosophical Perspectives
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Polowanie na zwierzęta w świetle podstawowych zasad teologii moralnej
  Animal Hunting in the Light of The Fundamental Principles of Moral Theology
 • ks. Piotr Poćwiardowski
  Nowa ewangelizacja jako odpowiedź na kryzys współczesnej kultury w nauczaniu Jana Pawła II
  The New Evangelization as a Response to the Crisis of Modern Culture in the Teachings of John Paul II
 • ks. Dawid Perlik
  Zagadnienie etapów „lectio divina
  The Issue of “Lectio Divina” Stages
 • ks. Łukasz Plata
  Problematyka wiary w cuda w życiu współczesnego chrześcijanina
  Faith in Miracles in the Life of a Contemporary Christian

Recenzje i sprawozdania

 • ks. Paweł Bortkiewicz
  Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia, Red. Władysław Sinkiewicz i Rafał Grabowski. Dom Wydawniczy „Margrafsen”, Bydgoszcz 2016
 • ks. Marcin Puziak
  Bartłomiej Grzanka, Dziedzictwo Karmelu. 250 lat kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Kłodawa 2016
 • ks. Paweł Marzec
  Krzysztof Smykowski, Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne: Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
 • Jarosław Ćwikła
  Anna Maria Wajda, Szkice z biblijnego zwierzyńca, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016
 • ks. Michał Adamczyk
  Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej Sprawozdanie z XIX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego
 • ks. Michał Adamczyk
  Źródła filozofii europejskiej Sprawozdanie z LIX Tygodnia Filozoficznego