Wszystkie wpisy, których autorem jest bakalarz275

Studia Bydgoskie 13/2019. Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Ks. Paweł Bortkiewicz TChr
   Kościół wobec „gender”. Między krytyką, dialogiem a świadectwem prawdy
   The Church towards Gender – Between Criticism, Dialogue and Testimony to the Truth
  • Ks. Wojciech Szukalski
   Relacyjny charakter życia osoby ludzkiej w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II
   The Relational Character of Human Life in the Teachings of Karol Wojtyła – John Paul II
  • Ks. Paweł Łajca, Ks. Krystian Kucharczyk
   Kościół i proces humanizacji globalizacji
   The Church and the Humanisation of Globalisation
  • Ks. Piotr Artur Sokołowski SVD
   Fides ex auditu. Nakierowanie przepowiadania misyjnego na wzbudzanie wiary jako realizacja podstawowego celu działalności misyjnej. Próba zarysu problematyki w kontekście współczesnym
   Fides ex auditu. Missionary Preaching Aimed at Faith Evoking as the Foremost Goal of Missionary Activities – A Concise Study in the Contemporary Context
  • Ks. Paweł Kiejkowski
   Eucharystia – misterium zgromadzenia, Królestwa i jedności. Wokół teologii eucharystycznej Aleksandra Schmemanna
   The Eucharist – the Mystery of Gathering, Kingdom and Unity. On The Eucharistic Theology of Alexander Schmemann
  • O. Paweł Warchoł OFMConv
   Po co są objawienia prywatne?
   What Are Private Revelations For?
  • Monika Waluś
   Abp Ignacy Hołowiński jako kaznodzieja, rektor Akademii Petersburskiej i formator pokoleń duchownych polskich
   Archbishop Ignacy Hołowiński as a Preacher, Rector of the Academy of Saint Petersburg and Teacher of Generations of Polish Clergymen
  • Monika Waluś
   Teologiczne i formacyjne znaczenie nabożeństwa majowego w piśmiennictwie św. Urszuli Ledóchowskiej
   Theological and Educational Significance of May Devotions to Mary in St Urszula Ledóchowska’s Output
  • S. Agnes Benewiat OSCCap
   Nawrócenie św. Klary z Asyżu w interpretacji Benedykta XVI
   The Conversion of St Clare of Assisi in Benedict XVI’s Interpretation
  • Jarosław Ćwikła
   Boskie prerogatywy Jezusa opisane w perykopie o uzdrowieniu paralityka (Mk 2, 1–12). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   The Divine Prerogatives of Jesus in the Pericope of His Healing the Paralytic (Mk 2: 1–12) – A Literary, Semantic and Theological Study
  • Marianna Wielgosz, Ks. Mirosław Gogolik
   Wpływ wychowania religijnego na aktualną praktykę wiary wśród polskiej emigracji zarobkowej
   The Influence of Religious Education on Practicing the Faith by Polish Job-Seeking Emigrants
  • Justyna Sprutta
   Hagia Sophia w Konstantynopolu. Od architektonicznego fenomenu do teologicznego symbolu
   Hagia Sophia in Constantinople – From Architectural Marvel to Theological Symbol
  • Ks. Marcin Woś
   Przestrzeń sakralna kościoła pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy The Sacred Space of St Nicholas Church in Bydgoszcz
  • Dariusz Lipiński
   Powstanie i organizacja struktur katechetycznych w diecezji bydgoskiej
   The Origin and Organization of Catechetical Structures in the Diocese of Bydgoszcz
  • Ks. Wojciech Ciołek
   Współczesne stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii dziecka nienarodzonego
   The Contemporary Attitude of the Catholic Church towards the Unborn Child

Recenzje i sprawozdania

  • O. Paweł Warchoł OFMConv
   Andrzej Napiórkowski OSPPE, Od Arki Jahwe do Kościoła
   Trójjedynego Boga, Pelplin 2019
  • Jarosław Ćwikła
   Renata Jasnos, Marek Baraniak, Andrzej Mrozek, W kręgu
   dyskursów biblijnych. Różne wymiary identyfikacji – analiza
   w ujęciu kulturowym i edukacyjnym, Wydawnictwo Naukowe
   Akademii Ignatianum, Kraków 2018
  • Ks. Marcin Puziak
   Heinz May, Wielkie kłamstwo. Narodowy socjalizm w postaci
   nieznanej narodowi niemieckiemu, wstęp i oprac. Bartłomiej Grzanka, Muzeum Martrologiczne w Żabikowie – Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Chełmno nad Nerem 2018
  • Ks. Marcin Puziak
   Henri Guerreiro, La teología del San Antonio de Padua
   de Mateo Alemán, “Anejos de Criticón”, n° 22, Presses
   Universitaires du Midi – Editorial Universidad de Sevilla,
   Toulouse – Sevilla 2019

Studia Bydgoskie 12/2018. Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Abp Henryk Józef Muszyński
   Wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie
   Christian Values in Contemporary Europe
  • Zdzisława Kobylińska
   Aksjologia Ewangelii
   The Axiology of the Gospel
  • ks. Józef Morawa
   Misja Kościoła nadzieją dla człowieka i świata
   The Mission of the Church as a Hope for the Human Being and the World
  • ks. Michał Adamczyk
   Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. III)
   The Nature and Challenges of Polish Catholicism – Selected Aspects – Part Three
  • Paweł Lisicki
   Czy Kościół może przetrwać w liberalnym państwie?
   Can the Church Survive in a Liberal State?
  • ks. Marcin Chrostowski
   Co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Przesłanie, oryginalność i aktualność Starego Testamentu
   What has Jerusalem to do with Athens? The Message, Originality and Relevance of the Old Testament
  • Jarosław Ćwikła
   Porównanie płaszczyzn badań nad bogactwem w Piśmie Świętym oraz literaturze greckiej i hellenistycznej
   A Comparative Study of the Scope of Research on Wealth in the Holy Scriptures and in Greek and Hellenistic Literature
  • ks. Piotr Staniszewski
   Estera – biblijny obraz kobiety jako antidotum na chorobę współczesnego
   Esther – the Biblical Image of Woman as an Antidote to the Malady of Contemporary Feminism
  • ks. Wojciech Szukalski
   Program Wielkiej Nowenny nadal aktualny
   The Great Novena Programme Still Up To Date
  • ks. Maciej Olczyk
   Wokół duszpasterskich wytycznych Konferencji Episkopatu Polski do Adhortacji Amoris laetitia
   The Pastoral Guidelines of the Polish Episcopate Conference for the Amoris laetitia Exhortation
  • Artur Łyczak
   Chrześcijańskie formy pomocy w przeżywaniu tajemnicy cierpienia Christian Forms of Assistance in Experiencing the Mystery of Suffering
  • ks. Yuriy Shpak CM
   Eklezjalny wymiar sakramentu pokuty i pojednania The Ecclesial Dimension of the Sacrament of Penitence and Reconciliation
  • ks. Piotr Babski
   Soborowe i posoborowe nauczanie Kościoła na temat wojny. The Church’s Conciliar and Post Conciliar Teaching on Wars
  • ks. Michał Borowski
   Znaczenie i rozumienie obrazu w teologii wizualnej The Significance and Understanding of Image in Visual Theology
  • Justyna Sprutta
   Motyw węża w bizantyńskiej i staroruskiej ikonografii świętych wojowników (do XV w.) The Motif of Serpent in Byzantine and Old Russian Icons of Holy Warriors (up to the 15th Century)
  • o. Paweł Warchoł OFMConv
   Ufność według św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II Confidence according to Saints Faustina Kowalska and John Paul II
  • o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
   Niektóre źródła teologiczne inspiracji duchowych chrześcijanina opierające się na doświadczeniu duchowym Cecylii Działyńskiej (1836–1899)
   Selected Theological Sources of a Christian’s Spiritual Inspirations on the Basis of the Spiritual Experience of Cecylia Działyńska (1836–1899)
  • Antoni Kalka, Małgorzata Kucharska
   100-lecie niepodległości Polski. Biało-czerwona ścieżka błogosławionej Marii Karłowskiej
   The 100th Anniversary of Polish Independence. The White and Red Path of the Blessed Maria Karłowska
  • ks. Wojciech Ciołek
   Źródła koncepcji podmiotowości prawnej nasciturusa
   The Origins of the Concept of Legal Subjectivity of Nasciturus

Recenzje i sprawozdania

  • ks. Marcin Puziak
   Giovanni Moioli Preghiera, mistica e liturgia, «Opera omnia» 4, Centro Ambrosiano – Libreria Editrice Glossa, Milano 2017
  • ks. Marcin Puziak
   Godfrey Henschen SJ, The Bollandist dossier (1643) on St. Peter Thomas O. Carm., ed. and transl. Patrick Mullins O. Carm., „Textus et Studia Historica Carmelitana” 46, Edizioni Carmelitane, Roma 2018
  • Jarosław Ćwikła
   J.D. Watson, Słowo greckie na każdy dzień. Inspiracje z Nowego Testamentu (tytuł oryginału: A Word for the Day), tłum. Włodzimierz Tasak, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017
  • Jarosław Ćwikła
   J.D. Watson, Słowo hebrajskie na każdy dzień. Inspiracje ze Starego Testamentu (tytuł oryginału: A Hebrew Word for the Day), tłum. Aleksandra Czwojdrak, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017

Studia Bydgoskie 11/2017. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Paweł Kiejkowski
  Daj mi tej wody, abym nie pragnęła…” (J 4, 15). Człowiek jako rzeczywistość epikletyczna
  Give me this water, so that I may not be thirsty…” (John 4: 15). Man as an Epicletic Entity
 • ks. Michał Adamczyk
  Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. II)
  The Nature and Challenges of Polish Catholicism. Selected Aspects – Part Two
 • ks. Bogdan Czyżewski
  Europa chrześcijańska czy świecka? Historia i współczesność Christian or Secular Europe? History and Present Times
 • ks. Sebastian Walak CP
  Dar miłości od Boga-Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym według Rz 5, 1–11
  The Gift of Love from God the Father through Jesus Christ in the Holy Spirit According to Rom 5: 1–11
 • Jarosław Ćwikła
  Ostre „biada” Jakuba pod adresem bogaczy (Jk 5, 1–6)
  James’s Severe „Woe” to the Rich (Jas 5: 1–6)
 • ks. Mirosław Gogolik
  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski” i w opinii
  nauczycieli religii
  Preparation for the Sacrament of Confirmation in View of Guidelines from the Polish Episcopate Conference and Opinions from Religious Education Teachers
 • Błażej Kmieciak
  Sprzeczność i manipulacja w dyskusjach dotyczących antykoncepcji: studium przypadku
  Contradiction and Manipulation in Discussions on Contraception: A Case Study
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1978–1979. Studium historyczno-pastoralne
  Peregrination of the Icon of Our Lady of Częstochowa in the Archdiocese of Gniezno in 1978–1979. A Historical and Pastoral Study
 • ks. Marcin Puziak
  Uwagi o prowincjałach karmelitańskiej Wielkopolskiej Prowincji Najświętszego Sakramentu w XVIII w
  Remarks on the Provincial Superiors of the Wielkopolska-based Carmelite Province of the Blessed Sacrament in the 18th Century
 • O. Wiesław Strzelecki O. Carm
  Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem” – Marek Jandowicz O. Carm. (1713–1799)
  The cross is my shield while salvation – my trophy” Marek Jandowicz O. Carm. (1713–1799)
 • Dawid Mielnik
  Droga do „Summorum Pontificum”. Kolejne regulacje Kościoła w zakresie dostępu do tradycyjnych obrzędów liturgicznych rytu rzymskiego w świetle oceny teologicznej i filozoficznej
  The Path to “Summorum Pontificum”. The Church’s Subsequent Regulations Defining Access to the Traditional Liturgy of the Roman Rite from Theological and Philosophical Perspectives
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Polowanie na zwierzęta w świetle podstawowych zasad teologii moralnej
  Animal Hunting in the Light of The Fundamental Principles of Moral Theology
 • ks. Piotr Poćwiardowski
  Nowa ewangelizacja jako odpowiedź na kryzys współczesnej kultury w nauczaniu Jana Pawła II
  The New Evangelization as a Response to the Crisis of Modern Culture in the Teachings of John Paul II
 • ks. Dawid Perlik
  Zagadnienie etapów „lectio divina
  The Issue of “Lectio Divina” Stages
 • ks. Łukasz Plata
  Problematyka wiary w cuda w życiu współczesnego chrześcijanina
  Faith in Miracles in the Life of a Contemporary Christian

Recenzje i sprawozdania

 • ks. Paweł Bortkiewicz
  Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia, Red. Władysław Sinkiewicz i Rafał Grabowski. Dom Wydawniczy „Margrafsen”, Bydgoszcz 2016
 • ks. Marcin Puziak
  Bartłomiej Grzanka, Dziedzictwo Karmelu. 250 lat kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Kłodawa 2016
 • ks. Paweł Marzec
  Krzysztof Smykowski, Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne: Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
 • Jarosław Ćwikła
  Anna Maria Wajda, Szkice z biblijnego zwierzyńca, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016
 • ks. Michał Adamczyk
  Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej Sprawozdanie z XIX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego
 • ks. Michał Adamczyk
  Źródła filozofii europejskiej Sprawozdanie z LIX Tygodnia Filozoficznego

Studia Bydgoskie 9/2015. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Łukasz Grys
  Struktura i styl Księgi Estery. Przyczynek do tematu
  The Structure and Style of the Book of Esther – A Contributive Analisys
 • dk. Marcin Chrostowski
  Akt wiary jako adekwatna odpowiedź na wyzwania demitologizacji religii według Leszka Kołakowskiego The Act of Faith as an Adequate Response to the Challenges of Demythologization of Religion According to Leszek Kołakowski
 • Jarosław Ćwikła
  Przyczyny starotestamentalnego osądu bogaczy Justification of the Judgment of Rich People in the Old Testament
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Wysławiajcie Boga w swoim ciele. Wokół teologii ciała Kallistosa Wareʼa Praise God in Your Body – Kallistos Ware’s Theology of the Body
 • ks. Maciej Olczyk
  Skandal pedofilii. Między dewiacją a odpowiedzialnością moralną Scandal of Child Sexual Abuse – Between Perversion and Moral Responsibility
 • ks. Robert Skrzypczak
  Teologia relacji miłosnych i seksualności w ujęciu św. Jana Pawła II The Theology of Love Relationships and Sexuality in St. John Paul II’s Teaching
 • Błażej Kmieciak
  Między prawem, obowiązkiem a powołaniem:o roli ojca we współczesnej rodzinie Between Right, Duty and Vocation:the Role of the Father in the Contemporary Family
 • Marek Czarkowski
  Etyczno-medyczne aspekty początków ludzkiego życia Ethical and Medical Aspects of the Origins of Human Life
 • ks. Sylwester Warzyński
  Tomasza z Akwinu rozumienie rzeczywistości a postmodernistyczna konieczność tworzenia nowych światów St Thomas Aquinas’s Interpretation of Reality vs the Postmodernist Need to Create New Worlds
 • Aldona Maria Piwko
  Islam w kontekście misyjności Kościoła katolickiego Islam in the Context of the Catholic Church’s Missionary Nature
 • ks. Marcin Puziak
  Udział życia konsekrowanego w dziedzictwie duchowym diecezji bydgoskiej The Contribution of Consecrated Life to the Spiritual Heritage of the Diocese of Bydgoszcz
 • Witold Marcoń
  Szkic do portretu księdza Pawła Pośpiecha An Outline Portrait of Father Paweł Pośpiech
 • ks. Mirosław Gogolik
  Katecheza w służbie duszpasterstwa powołań Catechesis in the Service of Pastoral Care for Religious Vocations
 • Elżbieta Okońska
  Samotność i osamotnienie we wspólnocie Kościoła katolickiego w Polsce. Implikacje edukacyjne Loneliness and Isolation in the Catholic Church Community in Poland – Educational Implications
 • ks. Edward Wasilewski
  Przymioty miłości małżeńskiej w interpretacji obrazu Portret małżonków Arnolfinich w kaznodziejskim przepowiadaniu The Virtues of Marital Love in an Interpretation of The Arnolfini Portrait for the Sake of Preaching

Recenzje i sprawozdania

 • ks. Krzysztof Smykowski
  ks. Paweł Marzec Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Ujęcie teologicznomoralne, Tarnów 2015
 • ks. Piotr Olszanowski
  50 lat po Soborze Watykańskim II. Odnowienie Kościoła w sekularystycznym wieku: holistyczny dialog i kenotyczna wizja Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Rzym, 4–5 marca 2015 r.
 • ks. Michał Adamczyk
  Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków
 • ks. Paweł Hoppe
  Świadectwa osób konsekrowanych z terenów diecezji bydgoskiej Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 • ks. Michał Adamczyk
  Z cieni i obrazów do prawdy Sprawozdanie z sympozjum upamiętniającego 170. rocznicę konwersji Johna Henry’ego Newmana z anglikanizmu na katolicyzm

Studia Bydgoskie 10/2016. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Antoni Siemianowski
  Michel Foucaulta „myślenie inaczej” o podmiocie i o prawdzie Michel Foucault’s “Thinking Differently” of the Subject and Truth
 • ks. Michał Adamczyk
  Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. I)
  Polish Catholicism – Nature and Challenges. Selected Aspects – Part One
 • Elżbieta Okońska
  Dialogiczne rozumienie osoby. Perspektywa dialogu edukacyjnego
  Dialogue-related Interpretation of the Person from the Perspective of Educational Dialogue
 • ks. Piotr Olszanowski
  Rola sumienia w odkrywaniu prawdy moralnej w nauczaniu Johna Henry’ego Newmana
  The Role of Conscience in the Search for Moral Truth
  in Johna Henry Newman’s Teachings
 • ks. Maciej Olczyk
  Ideologia gender w świetle ekologii integralnej
  papieża Franciszka
  The Ideology of Gender from the Perspective of Pope Francis’ Integral Ecology
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Sytuacja współczesnej rodziny w świetle Adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”
  The Situation of the Contemporary Family in the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
 • Błażej Kmieciak
  Od formalnego zobowiązania do kultury spotkania.
  Kilka refleksji na temat instytucji narzeczeństwa
  From Formal Commitment to the Culture of Meeting – Several Thoughts on the Institution of Engagement
 • o. Paweł Warchoł OFMConv
  Lekcja umierania Jana Pawła II
  John Paul II’s Lesson in Dying
 • ks. Roman Płaczek
  Sakrament pojednania i pokuty. Refleksje pastoralne
  The Sacrament of Reconciliation and Penance – Pastoral Reflections
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Kosmiczne znaczenie chrzcielnego obmycia.
  Refleksje wokół Encykliki „Laudato si’ ”
  The Cosmic Significance of Baptismal Ablution
  – Considerations on the Laudato Si’ Encyclical
 • ks. Adam Rożniakowski
  Jezus z Nazaretu w homiliach Benedykta XVI na
  Niedzielę Palmową
  Jesus of Nazareth in Benedict XVI’s Homilies for Palm Sunday
 • ks. Łukasz Boruch
  Najważniejsze kategorie chrystologii Adolphe’a Gesché
  The Prominent Categories of Adolphe Gesché’ego Christology
 • Jarosław Ćwikła
  Przestroga przed nadmiernym bogactwem w perykopie
  o chciwości (Łk 12, 13–21) oraz w przypowieści
  o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19–31)
  The Caution against Excessive Wealth in the Pericope Related
  to Greed (Lk 12: 13–21) and the Parable about the Rich Man
  and Lazarus (Lk 16: 19–31)
 • ks. Mirosław Gogolik
  Zmiany w kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii
  Changes in the Vocational Qualifications of Religion Teachers
 • ks. Marcin Puziak
  Przeorzy karmelitańskiego konwentu w Bydgoszczy
  w latach 1728–1816 w świetle akt kapituł prowincjalnych
  The Priors of the Carmelite Monastery in Bydgoszcz in 1728–1816. According to the Province’s Chapter Acts
 • Justyna Sprutta
  Początki Sodalicji Mariańskich w jezuickich kolegiach
  dawnej Rzeczypospolitej
  The Origins of the Sodalities of Our Lady in Jesuit Colleges
  in the Former Republic of Poland
 • Jadwiga Kos
  Mariologiczne wątki w pismach s. Immakulaty Adamskiej OCD
  na przykładzie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
  Mariological Motifs in the Writings of Sister Immakulata Adamska, OCD, Illustrated by the Example of St. Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein)
 • ks. Karol Rawicz-Kostro
  Ofiary mszalne w świetle najnowszego prawodawstwa
  kościelnego oraz norm obowiązujących w diecezji bydgoskiej
  Mass Offerings from the Perspective of the Recent Church Regulations and Norms in the Diocese of Bydgoszcz

Recenzje i sprawozdania

 • ks. Krzysztof Smykowski
  Red. Dorota Łucja Jaraczewska, Szkodliwość doustnej
  antykoncepcji hormonalnej, Wydawnictwo MediPage,
  Warszawa 2015
 • ks. Michał Adamczyk
  Red. ks. Paweł Hoppe, ks. Marcin Puziak, Kapłani w Dachau
  związani z terenem obecnej diecezji bydgoskiej, Wydawnictwo
  Pejzaż, Bydgoszcz 2016
 • ks. Marcin Puziak
  Alojzy Szudrowicz, Szpital św. Barbary w Kcyni, Kcynia 2016.
  Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2016
 • ks. Paweł Hoppe
  Świadectwa osób konsekrowanych z terenów diecezji bydgoskiej
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 • ks. Michał Adamczyk
  Kazimierz Twardowski: Mistrz i Nauczyciel
  Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego w
  150-lecie urodzin Kazimierza Twardowskiego