Wszystkie wpisy, których autorem jest bakalarz275

Studia Bydgoskie 14/2020-2022 Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Biskup Krzysztof Włodarczyk
   Ruchy rodzinne w Polsce
   Family Movements in Poland

  • Ks. Mirosław Gogolik
   Wybrane pastoralne aspekty katechizacji w parafii
   Selected Aspects of Catechesis in the Parish

  • Ks. Piotr Wachowski
   Życie i pasterska posługa księdza Zygmunta Trybowskiego
   w kontekście Vaticanum II
   The Life and Pastoral Ministry of Father Zygmunt Trybowski
   in the Context of Vatican II

  • Ks. Maciej Olczyk
   Wolontariat opiekuńczy Florenckiej Archikonfraterni Miłosierdzia wobec osób w wieku senioralnym
   Voluntary Care Service of the Archconfraternity of Mercy in Florence for People of Senior Age

  • Jarosław Ćwikła
   Napięcie między Kościołem a Synagogą w świetle kompozycji
   o chwaście (Mt 13, 24–30.36–43). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   The Tension Between the Church and the Synagogue in the Light of the Text About the Weeds (Mt 13, 24–30.36–43) – A Literary, Semantic and Theological Study

  • Jarosław Ćwikła
   Potencjał i dynamika rozwoju Kościoła w świetle przypowieści
   o zasiewie (Mk 4, 26–29). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   The Potential and Dynamics of the Church’s Development in the Light of the Parable of the Growing Seed (Mk 4:26–29) – A Literary, Semantic and Theological Study

  • Jarosław Ćwikła
   Bóg przenikający człowieka w świetle przypowieści
   o faryzeuszu i celniku (Łk 18, 9–14). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   God Searching Man’s Heart in the Light of the Parable of the Pharisee and the Publican (Lk 18: 9–14) – A Literary, Semantic and Theological Study

  • Ks. Walter Rachwalik SAC
   Stygmatyzacja s. Wandy Boniszewskiej znakiem Miłosierdzia Bożego
   The Stigmatization of Sister Wanda Boniszewska as a Sign of God’s Mercy

  • Mateusz Grodnicki
   Czyściec w nauczaniu i doświadczeniu Kościoła
   Purgatory in the Doctrine and Experience of the Church

  • Patrycja Magdalena Hurlak
   Chrześcijańska wizja świata ekologicznego
   The Christian Vision of Ecological World

  • Ks. Adam Rożniakowski
   Anamnetyczno-katechetyczny wymiar obrzędów Mszy Wieczerzy Pańskiej według Mszału sprzed Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus Piusa XII
   Anamnetic and Catechetical Dimensions of the Rites of the Lord’s Supper Mass According to the Missal from Before the Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus of Pius XII

  • Ks. Paweł Rybka
   Święty Józef – człowiek walczący z wątpliwościami?
   Obraz ziemskiego opiekuna Pana Jezusa na podstawie
   ikony Narodzenia Pańskiego
   Saint Joseph, a Man Struggling with Doubts? The Image of Lord Jesus’ Earthly Guardian on the Basis of the Nativity Icon

  • Justyna Sprutta
   Fundamentalne płaszczyzny wychowawcze w jezuickich szkolnych Sodalicjach Mariańskich dawnej Rzeczypospolitej
   i na Śląsku (XVI–XVIII w.)
   The Fundamental Aspects of Education in the Jesuit Sodalities of Our Lady in the Former Poland and in Silesia (16th–18th Centuries)

  • Justyna Sprutta
   Edukacja i terapia dorosłych niepełnosprawnych na przykładzie teatru [Sugestia sceny religijnej]
   Education and Therapy for Adults with Disabilities Using the Example of Theatre [Suggestion of a Religious Theatre]

  • Sabina Szlahs
   Stygmaty jako dar i wyzwanie
   Stigmata as a Challenging Gift

  • Sabina Szlahs
   Cierpienie w kontekście Chrystusowego krzyża
   Suffering in the Context of Christ’s Cross

Recenzje i sprawozdania

  • Jarosłąw Ćwikła
   Danuta Piekarz, (Nie) święty gniew. Co Biblia mówi o złości?,
   Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, ss. 168.
  • Jarosław Ćwikła
   Michał Wojciechowski, Synopsa czterech Ewangelii
   w nowym przekładzie polskim, Wydawnictwo „Vocatio”
   Warszawa 2022, ss. 493.

Studia Bydgoskie 13/2019. Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Ks. Paweł Bortkiewicz TChr
   Kościół wobec „gender”. Między krytyką, dialogiem a świadectwem prawdy
   The Church towards Gender – Between Criticism, Dialogue and Testimony to the Truth
  • Ks. Wojciech Szukalski
   Relacyjny charakter życia osoby ludzkiej w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II
   The Relational Character of Human Life in the Teachings of Karol Wojtyła – John Paul II
  • Ks. Paweł Łajca, Ks. Krystian Kucharczyk
   Kościół i proces humanizacji globalizacji
   The Church and the Humanisation of Globalisation
  • Ks. Piotr Artur Sokołowski SVD
   Fides ex auditu. Nakierowanie przepowiadania misyjnego na wzbudzanie wiary jako realizacja podstawowego celu działalności misyjnej. Próba zarysu problematyki w kontekście współczesnym
   Fides ex auditu. Missionary Preaching Aimed at Faith Evoking as the Foremost Goal of Missionary Activities – A Concise Study in the Contemporary Context
  • Ks. Paweł Kiejkowski
   Eucharystia – misterium zgromadzenia, Królestwa i jedności. Wokół teologii eucharystycznej Aleksandra Schmemanna
   The Eucharist – the Mystery of Gathering, Kingdom and Unity. On The Eucharistic Theology of Alexander Schmemann
  • O. Paweł Warchoł OFMConv
   Po co są objawienia prywatne?
   What Are Private Revelations For?
  • Monika Waluś
   Abp Ignacy Hołowiński jako kaznodzieja, rektor Akademii Petersburskiej i formator pokoleń duchownych polskich
   Archbishop Ignacy Hołowiński as a Preacher, Rector of the Academy of Saint Petersburg and Teacher of Generations of Polish Clergymen
  • Monika Waluś
   Teologiczne i formacyjne znaczenie nabożeństwa majowego w piśmiennictwie św. Urszuli Ledóchowskiej
   Theological and Educational Significance of May Devotions to Mary in St Urszula Ledóchowska’s Output
  • S. Agnes Benewiat OSCCap
   Nawrócenie św. Klary z Asyżu w interpretacji Benedykta XVI
   The Conversion of St Clare of Assisi in Benedict XVI’s Interpretation
  • Jarosław Ćwikła
   Boskie prerogatywy Jezusa opisane w perykopie o uzdrowieniu paralityka (Mk 2, 1–12). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   The Divine Prerogatives of Jesus in the Pericope of His Healing the Paralytic (Mk 2: 1–12) – A Literary, Semantic and Theological Study
  • Marianna Wielgosz, Ks. Mirosław Gogolik
   Wpływ wychowania religijnego na aktualną praktykę wiary wśród polskiej emigracji zarobkowej
   The Influence of Religious Education on Practicing the Faith by Polish Job-Seeking Emigrants
  • Justyna Sprutta
   Hagia Sophia w Konstantynopolu. Od architektonicznego fenomenu do teologicznego symbolu
   Hagia Sophia in Constantinople – From Architectural Marvel to Theological Symbol
  • Ks. Marcin Woś
   Przestrzeń sakralna kościoła pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy The Sacred Space of St Nicholas Church in Bydgoszcz
  • Dariusz Lipiński
   Powstanie i organizacja struktur katechetycznych w diecezji bydgoskiej
   The Origin and Organization of Catechetical Structures in the Diocese of Bydgoszcz
  • Ks. Wojciech Ciołek
   Współczesne stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii dziecka nienarodzonego
   The Contemporary Attitude of the Catholic Church towards the Unborn Child

Recenzje i sprawozdania

  • O. Paweł Warchoł OFMConv
   Andrzej Napiórkowski OSPPE, Od Arki Jahwe do Kościoła
   Trójjedynego Boga, Pelplin 2019
  • Jarosław Ćwikła
   Renata Jasnos, Marek Baraniak, Andrzej Mrozek, W kręgu
   dyskursów biblijnych. Różne wymiary identyfikacji – analiza
   w ujęciu kulturowym i edukacyjnym, Wydawnictwo Naukowe
   Akademii Ignatianum, Kraków 2018
  • Ks. Marcin Puziak
   Heinz May, Wielkie kłamstwo. Narodowy socjalizm w postaci
   nieznanej narodowi niemieckiemu, wstęp i oprac. Bartłomiej Grzanka, Muzeum Martrologiczne w Żabikowie – Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Chełmno nad Nerem 2018
  • Ks. Marcin Puziak
   Henri Guerreiro, La teología del San Antonio de Padua
   de Mateo Alemán, “Anejos de Criticón”, n° 22, Presses
   Universitaires du Midi – Editorial Universidad de Sevilla,
   Toulouse – Sevilla 2019

Studia Bydgoskie 12/2018. Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Abp Henryk Józef Muszyński
   Wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie
   Christian Values in Contemporary Europe
  • Zdzisława Kobylińska
   Aksjologia Ewangelii
   The Axiology of the Gospel
  • ks. Józef Morawa
   Misja Kościoła nadzieją dla człowieka i świata
   The Mission of the Church as a Hope for the Human Being and the World
  • ks. Michał Adamczyk
   Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. III)
   The Nature and Challenges of Polish Catholicism – Selected Aspects – Part Three
  • Paweł Lisicki
   Czy Kościół może przetrwać w liberalnym państwie?
   Can the Church Survive in a Liberal State?
  • ks. Marcin Chrostowski
   Co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Przesłanie, oryginalność i aktualność Starego Testamentu
   What has Jerusalem to do with Athens? The Message, Originality and Relevance of the Old Testament
  • Jarosław Ćwikła
   Porównanie płaszczyzn badań nad bogactwem w Piśmie Świętym oraz literaturze greckiej i hellenistycznej
   A Comparative Study of the Scope of Research on Wealth in the Holy Scriptures and in Greek and Hellenistic Literature
  • ks. Piotr Staniszewski
   Estera – biblijny obraz kobiety jako antidotum na chorobę współczesnego
   Esther – the Biblical Image of Woman as an Antidote to the Malady of Contemporary Feminism
  • ks. Wojciech Szukalski
   Program Wielkiej Nowenny nadal aktualny
   The Great Novena Programme Still Up To Date
  • ks. Maciej Olczyk
   Wokół duszpasterskich wytycznych Konferencji Episkopatu Polski do Adhortacji Amoris laetitia
   The Pastoral Guidelines of the Polish Episcopate Conference for the Amoris laetitia Exhortation
  • Artur Łyczak
   Chrześcijańskie formy pomocy w przeżywaniu tajemnicy cierpienia Christian Forms of Assistance in Experiencing the Mystery of Suffering
  • ks. Yuriy Shpak CM
   Eklezjalny wymiar sakramentu pokuty i pojednania The Ecclesial Dimension of the Sacrament of Penitence and Reconciliation
  • ks. Piotr Babski
   Soborowe i posoborowe nauczanie Kościoła na temat wojny. The Church’s Conciliar and Post Conciliar Teaching on Wars
  • ks. Michał Borowski
   Znaczenie i rozumienie obrazu w teologii wizualnej The Significance and Understanding of Image in Visual Theology
  • Justyna Sprutta
   Motyw węża w bizantyńskiej i staroruskiej ikonografii świętych wojowników (do XV w.) The Motif of Serpent in Byzantine and Old Russian Icons of Holy Warriors (up to the 15th Century)
  • o. Paweł Warchoł OFMConv
   Ufność według św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II Confidence according to Saints Faustina Kowalska and John Paul II
  • o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
   Niektóre źródła teologiczne inspiracji duchowych chrześcijanina opierające się na doświadczeniu duchowym Cecylii Działyńskiej (1836–1899)
   Selected Theological Sources of a Christian’s Spiritual Inspirations on the Basis of the Spiritual Experience of Cecylia Działyńska (1836–1899)
  • Antoni Kalka, Małgorzata Kucharska
   100-lecie niepodległości Polski. Biało-czerwona ścieżka błogosławionej Marii Karłowskiej
   The 100th Anniversary of Polish Independence. The White and Red Path of the Blessed Maria Karłowska
  • ks. Wojciech Ciołek
   Źródła koncepcji podmiotowości prawnej nasciturusa
   The Origins of the Concept of Legal Subjectivity of Nasciturus

Recenzje i sprawozdania

  • ks. Marcin Puziak
   Giovanni Moioli Preghiera, mistica e liturgia, «Opera omnia» 4, Centro Ambrosiano – Libreria Editrice Glossa, Milano 2017
  • ks. Marcin Puziak
   Godfrey Henschen SJ, The Bollandist dossier (1643) on St. Peter Thomas O. Carm., ed. and transl. Patrick Mullins O. Carm., „Textus et Studia Historica Carmelitana” 46, Edizioni Carmelitane, Roma 2018
  • Jarosław Ćwikła
   J.D. Watson, Słowo greckie na każdy dzień. Inspiracje z Nowego Testamentu (tytuł oryginału: A Word for the Day), tłum. Włodzimierz Tasak, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017
  • Jarosław Ćwikła
   J.D. Watson, Słowo hebrajskie na każdy dzień. Inspiracje ze Starego Testamentu (tytuł oryginału: A Hebrew Word for the Day), tłum. Aleksandra Czwojdrak, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017

Studia Bydgoskie 11/2017. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Paweł Kiejkowski
  Daj mi tej wody, abym nie pragnęła…” (J 4, 15). Człowiek jako rzeczywistość epikletyczna
  Give me this water, so that I may not be thirsty…” (John 4: 15). Man as an Epicletic Entity
 • ks. Michał Adamczyk
  Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. II)
  The Nature and Challenges of Polish Catholicism. Selected Aspects – Part Two
 • ks. Bogdan Czyżewski
  Europa chrześcijańska czy świecka? Historia i współczesność Christian or Secular Europe? History and Present Times
 • ks. Sebastian Walak CP
  Dar miłości od Boga-Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym według Rz 5, 1–11
  The Gift of Love from God the Father through Jesus Christ in the Holy Spirit According to Rom 5: 1–11
 • Jarosław Ćwikła
  Ostre „biada” Jakuba pod adresem bogaczy (Jk 5, 1–6)
  James’s Severe „Woe” to the Rich (Jas 5: 1–6)
 • ks. Mirosław Gogolik
  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski” i w opinii
  nauczycieli religii
  Preparation for the Sacrament of Confirmation in View of Guidelines from the Polish Episcopate Conference and Opinions from Religious Education Teachers
 • Błażej Kmieciak
  Sprzeczność i manipulacja w dyskusjach dotyczących antykoncepcji: studium przypadku
  Contradiction and Manipulation in Discussions on Contraception: A Case Study
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1978–1979. Studium historyczno-pastoralne
  Peregrination of the Icon of Our Lady of Częstochowa in the Archdiocese of Gniezno in 1978–1979. A Historical and Pastoral Study
 • ks. Marcin Puziak
  Uwagi o prowincjałach karmelitańskiej Wielkopolskiej Prowincji Najświętszego Sakramentu w XVIII w
  Remarks on the Provincial Superiors of the Wielkopolska-based Carmelite Province of the Blessed Sacrament in the 18th Century
 • O. Wiesław Strzelecki O. Carm
  Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem” – Marek Jandowicz O. Carm. (1713–1799)
  The cross is my shield while salvation – my trophy” Marek Jandowicz O. Carm. (1713–1799)
 • Dawid Mielnik
  Droga do „Summorum Pontificum”. Kolejne regulacje Kościoła w zakresie dostępu do tradycyjnych obrzędów liturgicznych rytu rzymskiego w świetle oceny teologicznej i filozoficznej
  The Path to “Summorum Pontificum”. The Church’s Subsequent Regulations Defining Access to the Traditional Liturgy of the Roman Rite from Theological and Philosophical Perspectives
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Polowanie na zwierzęta w świetle podstawowych zasad teologii moralnej
  Animal Hunting in the Light of The Fundamental Principles of Moral Theology
 • ks. Piotr Poćwiardowski
  Nowa ewangelizacja jako odpowiedź na kryzys współczesnej kultury w nauczaniu Jana Pawła II
  The New Evangelization as a Response to the Crisis of Modern Culture in the Teachings of John Paul II
 • ks. Dawid Perlik
  Zagadnienie etapów „lectio divina
  The Issue of “Lectio Divina” Stages
 • ks. Łukasz Plata
  Problematyka wiary w cuda w życiu współczesnego chrześcijanina
  Faith in Miracles in the Life of a Contemporary Christian

Recenzje i sprawozdania

 • ks. Paweł Bortkiewicz
  Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia, Red. Władysław Sinkiewicz i Rafał Grabowski. Dom Wydawniczy „Margrafsen”, Bydgoszcz 2016
 • ks. Marcin Puziak
  Bartłomiej Grzanka, Dziedzictwo Karmelu. 250 lat kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Kłodawa 2016
 • ks. Paweł Marzec
  Krzysztof Smykowski, Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne: Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
 • Jarosław Ćwikła
  Anna Maria Wajda, Szkice z biblijnego zwierzyńca, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016
 • ks. Michał Adamczyk
  Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej Sprawozdanie z XIX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego
 • ks. Michał Adamczyk
  Źródła filozofii europejskiej Sprawozdanie z LIX Tygodnia Filozoficznego