Studia Bydgoskie 13/2019. Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Ks. Paweł Bortkiewicz TChr
   Kościół wobec „gender”. Między krytyką, dialogiem a świadectwem prawdy
   The Church towards Gender – Between Criticism, Dialogue and Testimony to the Truth
  • Ks. Wojciech Szukalski
   Relacyjny charakter życia osoby ludzkiej w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II
   The Relational Character of Human Life in the Teachings of Karol Wojtyła – John Paul II
  • Ks. Paweł Łajca, Ks. Krystian Kucharczyk
   Kościół i proces humanizacji globalizacji
   The Church and the Humanisation of Globalisation
  • Ks. Piotr Artur Sokołowski SVD
   Fides ex auditu. Nakierowanie przepowiadania misyjnego na wzbudzanie wiary jako realizacja podstawowego celu działalności misyjnej. Próba zarysu problematyki w kontekście współczesnym
   Fides ex auditu. Missionary Preaching Aimed at Faith Evoking as the Foremost Goal of Missionary Activities – A Concise Study in the Contemporary Context
  • Ks. Paweł Kiejkowski
   Eucharystia – misterium zgromadzenia, Królestwa i jedności. Wokół teologii eucharystycznej Aleksandra Schmemanna
   The Eucharist – the Mystery of Gathering, Kingdom and Unity. On The Eucharistic Theology of Alexander Schmemann
  • O. Paweł Warchoł OFMConv
   Po co są objawienia prywatne?
   What Are Private Revelations For?
  • Monika Waluś
   Abp Ignacy Hołowiński jako kaznodzieja, rektor Akademii Petersburskiej i formator pokoleń duchownych polskich
   Archbishop Ignacy Hołowiński as a Preacher, Rector of the Academy of Saint Petersburg and Teacher of Generations of Polish Clergymen
  • Monika Waluś
   Teologiczne i formacyjne znaczenie nabożeństwa majowego w piśmiennictwie św. Urszuli Ledóchowskiej
   Theological and Educational Significance of May Devotions to Mary in St Urszula Ledóchowska’s Output
  • S. Agnes Benewiat OSCCap
   Nawrócenie św. Klary z Asyżu w interpretacji Benedykta XVI
   The Conversion of St Clare of Assisi in Benedict XVI’s Interpretation
  • Jarosław Ćwikła
   Boskie prerogatywy Jezusa opisane w perykopie o uzdrowieniu paralityka (Mk 2, 1–12). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   The Divine Prerogatives of Jesus in the Pericope of His Healing the Paralytic (Mk 2: 1–12) – A Literary, Semantic and Theological Study
  • Marianna Wielgosz, Ks. Mirosław Gogolik
   Wpływ wychowania religijnego na aktualną praktykę wiary wśród polskiej emigracji zarobkowej
   The Influence of Religious Education on Practicing the Faith by Polish Job-Seeking Emigrants
  • Justyna Sprutta
   Hagia Sophia w Konstantynopolu. Od architektonicznego fenomenu do teologicznego symbolu
   Hagia Sophia in Constantinople – From Architectural Marvel to Theological Symbol
  • Ks. Marcin Woś
   Przestrzeń sakralna kościoła pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy The Sacred Space of St Nicholas Church in Bydgoszcz
  • Dariusz Lipiński
   Powstanie i organizacja struktur katechetycznych w diecezji bydgoskiej
   The Origin and Organization of Catechetical Structures in the Diocese of Bydgoszcz
  • Ks. Wojciech Ciołek
   Współczesne stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii dziecka nienarodzonego
   The Contemporary Attitude of the Catholic Church towards the Unborn Child

Recenzje i sprawozdania

  • O. Paweł Warchoł OFMConv
   Andrzej Napiórkowski OSPPE, Od Arki Jahwe do Kościoła
   Trójjedynego Boga, Pelplin 2019
  • Jarosław Ćwikła
   Renata Jasnos, Marek Baraniak, Andrzej Mrozek, W kręgu
   dyskursów biblijnych. Różne wymiary identyfikacji – analiza
   w ujęciu kulturowym i edukacyjnym, Wydawnictwo Naukowe
   Akademii Ignatianum, Kraków 2018
  • Ks. Marcin Puziak
   Heinz May, Wielkie kłamstwo. Narodowy socjalizm w postaci
   nieznanej narodowi niemieckiemu, wstęp i oprac. Bartłomiej Grzanka, Muzeum Martrologiczne w Żabikowie – Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Chełmno nad Nerem 2018
  • Ks. Marcin Puziak
   Henri Guerreiro, La teología del San Antonio de Padua
   de Mateo Alemán, “Anejos de Criticón”, n° 22, Presses
   Universitaires du Midi – Editorial Universidad de Sevilla,
   Toulouse – Sevilla 2019