Archiwum kategorii: Studia Bydgoskie tom 14

Studia Bydgoskie 14/2020-2022 Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Biskup Krzysztof Włodarczyk
   Ruchy rodzinne w Polsce
   Family Movements in Poland

  • Ks. Mirosław Gogolik
   Wybrane pastoralne aspekty katechizacji w parafii
   Selected Aspects of Catechesis in the Parish

  • Ks. Piotr Wachowski
   Życie i pasterska posługa księdza Zygmunta Trybowskiego
   w kontekście Vaticanum II
   The Life and Pastoral Ministry of Father Zygmunt Trybowski
   in the Context of Vatican II

  • Ks. Maciej Olczyk
   Wolontariat opiekuńczy Florenckiej Archikonfraterni Miłosierdzia wobec osób w wieku senioralnym
   Voluntary Care Service of the Archconfraternity of Mercy in Florence for People of Senior Age

  • Jarosław Ćwikła
   Napięcie między Kościołem a Synagogą w świetle kompozycji
   o chwaście (Mt 13, 24–30.36–43). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   The Tension Between the Church and the Synagogue in the Light of the Text About the Weeds (Mt 13, 24–30.36–43) – A Literary, Semantic and Theological Study

  • Jarosław Ćwikła
   Potencjał i dynamika rozwoju Kościoła w świetle przypowieści
   o zasiewie (Mk 4, 26–29). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   The Potential and Dynamics of the Church’s Development in the Light of the Parable of the Growing Seed (Mk 4:26–29) – A Literary, Semantic and Theological Study

  • Jarosław Ćwikła
   Bóg przenikający człowieka w świetle przypowieści
   o faryzeuszu i celniku (Łk 18, 9–14). Studium literackie, semantyczne i teologiczne
   God Searching Man’s Heart in the Light of the Parable of the Pharisee and the Publican (Lk 18: 9–14) – A Literary, Semantic and Theological Study

  • Ks. Walter Rachwalik SAC
   Stygmatyzacja s. Wandy Boniszewskiej znakiem Miłosierdzia Bożego
   The Stigmatization of Sister Wanda Boniszewska as a Sign of God’s Mercy

  • Mateusz Grodnicki
   Czyściec w nauczaniu i doświadczeniu Kościoła
   Purgatory in the Doctrine and Experience of the Church

  • Patrycja Magdalena Hurlak
   Chrześcijańska wizja świata ekologicznego
   The Christian Vision of Ecological World

  • Ks. Adam Rożniakowski
   Anamnetyczno-katechetyczny wymiar obrzędów Mszy Wieczerzy Pańskiej według Mszału sprzed Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus Piusa XII
   Anamnetic and Catechetical Dimensions of the Rites of the Lord’s Supper Mass According to the Missal from Before the Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus of Pius XII

  • Ks. Paweł Rybka
   Święty Józef – człowiek walczący z wątpliwościami?
   Obraz ziemskiego opiekuna Pana Jezusa na podstawie
   ikony Narodzenia Pańskiego
   Saint Joseph, a Man Struggling with Doubts? The Image of Lord Jesus’ Earthly Guardian on the Basis of the Nativity Icon

  • Justyna Sprutta
   Fundamentalne płaszczyzny wychowawcze w jezuickich szkolnych Sodalicjach Mariańskich dawnej Rzeczypospolitej
   i na Śląsku (XVI–XVIII w.)
   The Fundamental Aspects of Education in the Jesuit Sodalities of Our Lady in the Former Poland and in Silesia (16th–18th Centuries)

  • Justyna Sprutta
   Edukacja i terapia dorosłych niepełnosprawnych na przykładzie teatru [Sugestia sceny religijnej]
   Education and Therapy for Adults with Disabilities Using the Example of Theatre [Suggestion of a Religious Theatre]

  • Sabina Szlahs
   Stygmaty jako dar i wyzwanie
   Stigmata as a Challenging Gift

  • Sabina Szlahs
   Cierpienie w kontekście Chrystusowego krzyża
   Suffering in the Context of Christ’s Cross

Recenzje i sprawozdania

  • Jarosłąw Ćwikła
   Danuta Piekarz, (Nie) święty gniew. Co Biblia mówi o złości?,
   Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, ss. 168.
  • Jarosław Ćwikła
   Michał Wojciechowski, Synopsa czterech Ewangelii
   w nowym przekładzie polskim, Wydawnictwo „Vocatio”
   Warszawa 2022, ss. 493.