Archiwum kategorii: Spis treści

Studia Bydgoskie 6/2012. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Paweł Podeszwa
  „Memoria scripturarum” w opowiadaniu o prorockim powołaniu św. Pawła (Dz 26,12-18)
  “Memoria Scripturarum” in the Story of St Paul’s Prophetic Vocation (Acts 26: 12-18)
 • ks. Dariusz Dogondke
  Pytanie o datę ustąpienia z urzędu Zorobabela i Jozuego w świetle historii imperium perskiego
  Question on the Date of Resignation of Zerubbabel and Joshua in the Light of the History of the Persian Empire
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Wielkanoc dniem nowego stworzenia. Wątek protologiczny tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa w homiliach paschalnych Benedykta XVI
  Easter as the Day of New Creation – Protological Motif of the Mystery of Christ’s Resurrection in Easter Homilies by Pope Benedict XVI
 • ks. Marian Antoniewicz
  Przemienienie Jezusa Chrystusa w ujęciu Benedykta XVI
  The Transfiguration of Jesus Christ from Benedict XVI’s Perspective
 • ks. Mirosław Gogolik
  O potrzebie katechezy mistagogicznej w parafii
  The Need for Mystagogical Catechesis in the Parish
 • Elżbieta Okońska
  Biblijne podstawy dialogu edukacyjnego
  Biblical Foundations for Educational Dialogue
 • ks. Antoni Jucewicz SVD
  Grzech pychy jako lęk przed niebytem. Perspektywa teologiczno-filozoficzna
  The Sin of Pride as Fear of Nonexistence – Theological and Philosophical Perspective
 • ks. Zbigniew Kulesz
  Psychologiczne aspekty sensu życia
  Psychological Approach to the Meaning of Life
 • Tomasz Meliński
  Od nonsensu do konsensu. Wokół aksjologicznych podstaw etyki Romana Ingardena
  From Nonsense to Consensus. The Axiological Foundations of Roman Ingarden’s Ethics
 • Justyna Sprutta
  Wokół Dawida Michała Anioła Buonarrotiego
  On “David” by Michelangelo
 • Olga Cyrek
  Hezychastyczna praktyka milczenia w ujęciu Jana Klimaka (579-649) i jej wpływ na przedstawienie twarzy w ruskiej ikonografii przełomu XIV i XV wieku
  The Hesychastic Practice of Silence by John Climacus (579-649) and Its Influence on Facial Depictions in the Russian Iconography of the Late 14th and Early 15th Centuries
 • Agnieszka Kobus
  Metryki kościelne – historia i współczesność. Geneza powstania ksiąg metrykalnych
  Church Registers – History and the Present. The Origin of Register Books
 • ks. Jan Wiśniewski
  Kult św. Józefa na terenie obecnej diecezji elbląskiej
  Question on the Date of Resignation of Zerubbabel and Joshua in the Light of the History of the Persian Empire
 • Mirosław Kuczkowski
  Św. Salwator z Horty w świetle polskich czasopism tercjarskich okresu międzywojennego (1918-1939)
  Saint Salvador of Horta on the Pages of Polish Tertiary Magazines in the Interwar Period (1918-1939)
 • ks. Mariusz Kuciński
  Nowoczesne metody zarządzania czasem pracy menedżera i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  Modern Methods of Work Time Management and Their Influence on Business Activities
 • ks. Tomasz Głuszak
  25 lat myśli społecznej Kościoła w Bydgoszczy
  25 Years of the Church’s Social Thought in Bydgoszcz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI” wpisująca się w XXV Bydgoskie Dni Społeczne (11-12 VI 2012)

International Research Conference “Ethics and Economics In the Light of Pope Benedict XVI’s Teachings” part of 25th Bydgoszcz Social Days (11-12.06.2012)

 • kard. Tarcisio Bertone
  Wkład Josepha Ratzingera-Benedykta XVI w refleksję etyczną nad współczesną gospodarką
  The Contribution of Joseph Ratzinger – Benedict XVI to Ethical Reflection on Today’s Economy
 • Flavio Felice
  Porządek ekonomiczny a ekonomia rynkowa w perspektywie “Caritas in veritate”
  Economic Order vs Market Economy from the Perspective of “Caritas in Veritate”
 • Helena Czakowska
  Globalny kryzys gospodarczy – spojrzenie ekonomiczne i nie tylko
  Global Economic Crisis – Economic Viewpoint But Not Only
 • Justinus C. Pech OCist.
  Porządek ekonomiczny a etyka
  Economic Order vs Ethics
 • bp Mario Toso SDB
  Miłość w prawdzie: laboratorium dialogu między Kościołem a państwem
  Love in Truth – Laboratory of Dialogue between the Church and the State
 • ks. Giuseppe Costa
  Mass media między globalizacją i odpowiedzialnością
  Mass Media between Globalisation and Responsibility
 • ks. Achim Buckenmaier
  Kilka uwag o „publicznej roli“ Kościoła na kanwie encykliki „Caritas in veritate”
  Several Remarks on the Church’s “Public Role” Based on the Encyclical “Caritas in Veritate”
 • Paweł Bortkiewicz TChr
  Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Inspiracje „Caritas in veritate”
  Human Capital in Knowledge-based Economy – Inspired by “Caritas in Veritate”
 • ks. Waldemar Irek
  Przesłanki etyki Benedykta XVI – od Logosu do etosu człowieka
  Premises for Benedict XVI’ Ethics – From the Logos to the Human Ethos
 • ks. Henryk Skorowski SDB
  Kryzys wartości podstawą kryzysu w świecie
  Crisis of Values as the Basis for the World’s Crisis

Recenzje i sprawozdania

 • Spór o dobro. Relacja z Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego
  ks. Michał Adamczyk
 • Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich. Relacja z IV Ogólnopolskiego Konserwatorium z cyklu: Inspiracje chrześcijańskie w etyce. Styczeń – Ślipko – Tischner
  ks. Michał Adamczyk
 • Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan. Relacja ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów
  ks. Krzysztof Smykowski
 • Jan Węcowski, Słownik skrótów łacińskich, Warszawa 2010
  ks. Michał Sołomieniuk