Archiwum kategorii: Studia Bydgoskie tom 7

Studia Bydgoskie 7/2013. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • abp Henryk J. Muszyński
  Dialog chrześcijańsko-żydowski w Kościele katolickim. 50 lat po Soborze Watykańskim II
  Christian-Jewish Dialogue in the Catholic Church. 50 Years After the Second Vatican Council
 • ks. Paweł Podeszwa
  „Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka” (Ap 7, 14). Chrzest według Apokalipsy św. Jana
  „They washed their robes and made them white in the blood of the Lamb”. (Rev 7:14). Baptism according to the Book of Revelation
 • ks. Dariusz Sztuk SDB
  Pawłowa relektura Rdz 1, 1 w hymnie chrystologicznym Kol 1, 15–20
  Paul’s Re-Reading of Genesis 1:1 in the Christological Hymn of Colossians 1:15–20
 • Jarosław Ćwikła
  Terminologia bogactwa w Piśmie świętym oraz literaturze greckiej i hellenistycznej
  Wealth Terminology in the Scriptures and in Greek and Hellenistic Literature
 • ks. Mirosław Gogolik
  Nadzór i wsparcie pedagogiczne w katechezie
  Educational Supervision and Support in Catechesis
 • ks. Edward Wasilewski
  Warsztat kaznodziejski Pana Jezusa wzorem dla seminaryjnego wychowawcy
  Jesus’ Preaching Methods as a Model for the Seminary Educator
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Relacyjny i ekstatyczny charakter osoby ludzkiej w teologii Wacława Hryniewicza
  The Relation-Oriented and Ecstatic Character of the Human Person in the Theology of Wacław Hryniewicz
 • ks. Karol Rawicz-Kostro
  Prymat Boga w teologii liturgii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  God’s Primacy in the Theology of Liturgy by Joseph Ratzinger / Pope Benedict XVI
 • ks. Michał Adamczyk
  Język rozważań dotyczących małżeństwa. Z filozofii i teologii Jana Franciszka Drewnowskiego
  The Language of Consideration Related to Marriage. Jan Franciszek Drewnowski’s Philosophy and Theology
 • Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
  Seminaria w Castel Gandolfo. Nauka a wiara
  Seminars at Castel Gandolfo. Science and Faith
 • Elżbieta Okońska
  Wspólnota Kościoła jako przestrzeń dla dialogu edukacyjnego
  The Community of the Church as a Space for Educational Dialogue
 • Monika Lewicka
  Poglądy studentów na wartości. Komunikat z badań
  Students’ Views on Values. Research Results
 • ks. Marek Szewczykowski
  Udział środowisk wychowawczych w procesie samowychowania
  Participation of Educational Circles in the Process of Self-Development
 • Ewa Kordyjak-Starczewska
  Przesłanki psychologiczne i psychiatryczne w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa
  Psychological and Psychiatric Reasons in Marriage Annulment Trials
 • Małgorzata Chudzińska
  Sumienie w zawodzie lekarza
  Conscience in the Medical Profession
 • Aldona Maria Piwko
  Dialog chrześcijaństwa z islamem
  Dialogue of Christianity and Islam
 • ks. Jan Pomin
  Obchody Millennium Chrztu Polski w 1966 r. w Bydgoszczy
  Celebrations of the Millennium of Poland’s Baptism in Bydgoszcz in 1966

Recenzje i sprawozdania

 • Władysław Sinkiewicz, Małgorzata Krajnik i Rafał Grabowski (red.),
  Dylematy etyczne końca życia – problem uporczywej terapii.
  Wydawnictwo: Bydgoska Izba Lekarska. Komisja Bioetyczna, Bydgoszcz 2013
  Roman Ossowski
 • Spotkanie wykładowców filozofii przyrody w ramach programu Science & Ministry
  ks. Michał Adamczyk
 • Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem
  Sprawozdanie z VIII Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
  ks. Michał Adamczyk
 • Teologicznomoralne implikacje sprzeciwu sumienia
  Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów, które odbyło się w dniach 9–11 czerwca 2013 r. w Zakopanem
  ks. Krzysztof Smykowski
 • Podstawy i wyzwania dialogu międzyreligijnego
  Relacja z II Sympozjum Misyjnego
  o. Marek Walkusz CSSp

Aneks

 • Spis prac magisterskich obronionych w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez studentów Sekcji Bydgoskiej w latach 2008–2013