Archiwum kategorii: Studia Bydgoskie tom 8

Studia Bydgoskie 8/2014. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Michał Adamczyk
  Język rozważań dotyczących małżeństwa. Z filozofii i teologii Jana Franciszka Drewnowskiego (cz. II)
  The Language of Consideration Related of Marriage. Jan Franciszek Drewnowski’s Philosophy and Theology Part II
 • Zdzisława Kobylińska
  Zasady życia społecznego w budowie społeczeństwa wielokulturowego w świetle katolickiej nauki społecznej
  Social Life Principles in the Process of Shaping a Multicultural Society from the Perspective of Catholic Social Teaching
 • o. Jan Strumiłowski OCist
  Apofatyczne doświadczenie Boga jako rodzaj doświadczenia estetycznego
  Apophatic Experience of God as a Form of Aesthetic Experience
 • ks. Grzegorz Barth
  Teologia sakramentu pokuty i pojednania. Deficyty i propozycje
  The Theology of the Sacrament of Penance and Reconciliation – Deficiencies and Suggestions
 • Elżbieta Okońska
  Trójca Święta – prawzór dialogu edukacyjnego w Kościele
  The Holy Trinity – the Archetype of Educational Dialogue within the Church
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej
  Animals as a Subject of Moral Theology before Vatican II
 • Katarzyna Szewczyk
  Chorał gregoriański i doświadczenia biograficzne inspiracją twórczości Petra Ebena na przykładzie „Missa Adventus et Quadragesimae”
  Gregorian Chant and Biographical Experience as the Inspiration for Peter Eben’s Output Exemplified by His „Missa Adventus et Quadragesimae”
 • ks. Marcin Puziak
  „Credidimus caritati”. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej – 10 lat istnienia
  „Credidimus caritati”. Bydgoszcz Diocese Theological Seminary – 10 Years of Operation
 • ks. Ryszard Selejdak
  Formacja przyszłych kapłanów w czasach współczesnych
  The Formation of Future Priests in Our Times
 • o. Marek Walkusz CSSp
  Duszpasterz według bł. ojca Jakuba Lavala
  The Priest According to Blessed Jacob Laval
 • ks. Mirosław Gogolik
  Skuteczność działań ewaluacyjnych nadzoru pedagogicznego w opinii nauczycieli religii
  The Effectiveness of Evaluation by Pedagogical Supervisors in Religion Teachers’ Opinions
 • ks. Edward Wasilewski
  Potrzeba recepcji treści Listu apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris dignitatem” we współczesnym kaznodziejstwie
  The Need for Widespread Reception of John Paul II’s Apostolic Letter „Mulieris Dignitatem” in Contemporary Preaching
 • Jarosław Ćwikła
  Syntetyczne spojrzenie na bogactwo w Starym Testamencie
  A Synthetic Perception of Affluence in the Old Testament
 • Damian Wąsik
  Bałwochwalstwo w tradycji judaistycznego prawa karnego – zagadnienia materialnokarne i karnoprocesowe
  Idolatry in the Tradition of Judaistic Criminal Law – Penal and Court Trial Issues
 • Justyna Sprutta
  Kult i ikonografia św. Jerzego Zwycięzcy w tradycji bizantyńskiej i staroruskiej (do XV w.)
  The Cult and Iconography of St George the Victorious in the Byzantine and Old Russian Traditions (up to the 15th Century)
 • ks. Jacek Zieliński
  Działalność resocjalizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy w kontekście świadomości istotnych obowiązków małżeńskich młodzieży OHP
  Resocialization Activities of the Voluntary Labour Corps and the Awareness of Essential Marital Obligations by the Institution’s Youth
 • ks. Jarosław Wąsowicz SDB
  Sprawozdanie ks. Klemensa Średzińskiego, profesora Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy z pracy duszpasterskiej wśród wychodźstwa polskiego w Rumunii w okresie wakacji w 1936 r.
  Report by Father Klemens Średziński, Professor of the State Classical Middle School in Bydgoszcz, of His Pastoral Activities among Members of the Polish Exile to Romania in the Summer Period of 1936
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Historia duszpasterstwa akademickiego w Bydgoszczy w dokumentach SB, lata 1964–1989, zarys problematyki
  An Outline History of the Student Pastoral Care Community in Bydgoszcz in Security Service records from 1964–1989
 • Stefan Pastuszewski
  Inicjatywy „nowego laikatu” a parafia farna i wikariat biskupi w Bydgoszczy w latach 80. XX w
  Initiatives of the „New Laity” and the Main Parish Community along with the Bishop Vicariate in Bydgoszcz in the 1980s

Recenzje i sprawozdania

 • Zdzisława Kobylińska
  Marta Guziuk-Tkacz, Anna Józefowicz, Alicja J. Siegień-Matyjewicz (red.),
  Współczesne konteksty pedagogiki międzykulturowej.
  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014
 • ks. Michał Adamczyk
  Między opisem a normą – współczesne opcje metodologiczne

  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 • ks. Michał Adamczyk
  Spór o naturę człowieka.
  Sprawozdanie z XVI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego
 • ks. Antoni Siemianowski
  Ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski doktorem Honoris Causa UKSW
 • ks. Krzysztof Smykowski
  Sakrament pokuty – współczesne wyzwania. W 30-lecie „Reconciliatio et paenitentia” Jana Pawła II

  Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Licheń, 15–17 czerwca 2014 r.)