Archiwum kategorii: Spis treści

Studia Bydgoskie 2/2008. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • s. Barbara Chyrowicz SSpS
  Problem początku ludzkiego życia na tle sporu o istotę człowieczeństwa
  The Problem of the Beginning of Human Life against the Controversy on the Essence of Humanity
 • ks. Wojciech Szukalski
  Powołanie kobiety do macierzyństwa w świetle Listu apostolskiego „Mulieris dignitatem” Ojca Świętego Jana Pawła II
  A Woman’s Vocation to Motherhood in the Light of Pope John Paul II’s Apostolic Letter “Mulieris Dignitatem”
 • Justyna Sprutta
  Motyw kielicha eucharystycznego w ikonie
  The Eucharistic Chalice Motif in the Icon
 • ks. Krzysztof Panasiuk
  Ewolucja pojęcia cudu we współczesnej teologii fundamentalnej
  Evolution of the Concept of Miracle in Contemporary Fundamental Theology
 • ks. Lech Bilicki
  Jakiego duszpasterstwa dziś potrzebujemy?
  What Kind of Ministry Do We Need Today?
 • Władysław Sinkiewicz
  Kapelan szpitalny – persona grata
  Hospital Chaplain – Persona Grata
 • Wojciech Kosmowski
  Teolog wobec psychoterapii. Szanse i zagrożenia
  The Theologian and Psychotherapy: Benefits and Threats
 • Mirosław Barczewski
  Diakonat stały w Kościele polskim
  Permanent Deaconate in the Polish Church
 • ks. Jerzy Woźniak CM
  Targum Hiob 21,20–27 w Qumran
  Targum of Job 21,20–27 in Qumran
 • Witold Krawisz
  Biblijna historia o stworzeniu – w poszukiwaniu źródła
  The Biblical Story of Creation – In Search of a Source
 • ks. Marcin Puziak
  Człowiek duchowy i jego „poznanie” rzeczywistości nadprzyrodzonej wg Giovanniego Moiolego
  The Spiritual Man and His Perception of Supernatural Reality according to Giovanni Moioli
 • Elżbieta Okońska
  Zaufanie jako podstawa dialogu świeckich i duchownych w Kościele. Perspektywa seminarium duchownego
  Confidence as a Foundation for Dialogue between the Laity and the Clergy in the Church from the Perspective of a Seminary
 • ks. Bogdan Czyżewski
  Interpretacja chrystologiczna τύποι i λόγοι w „Dialogu z Żydem Tryfonem” św. Justyna
  Christological Interpretation of τύποι i λόγοι in Justin’s “Dialogue with Trypho”
 • ks. Grzegorz Nowak
  „Liber Contra Arianos” Biskupa Febadiusza
  “Liber Contra Arianos” by Bishop Phebadius
 • s. Krystyna Szweda SSpS
  W poszukiwaniu tożsamości współczesnej katechezy
  In Search of the Identity of Modern Catechesis
 • ks. Rafał Grabowski
  Ciało człowieka i jego znaczenie w filozofii racjowitalizmu
  The Human Body and Its Significance in the Philosophy of Ratiovitalism
 • Jacek Woźny
  Archeologia o początkach religii
  Archeology on the Origins of Religion
 • ks. Wenancjusz Zmuda
  Konspiracyjne komplety filozoficzno-teologiczne w Bydgoszczy w latach 1941–1942
  Clandestine Courses in Philosophy and Theology in Bydgoszcz in 1941–1942
 • Adam Izdebski
  Aktywność społeczna biskupów w Italii w pierwszych dekadach panowania longobardzkiego (568–604)
  Social Activities of Italian Bishops in the First Decades of Lombard Rule in Italy (568–604)

XXI Bydgoskie Dni Społeczne (6–9.04.2008)

 • ks. Tomasz Kalociński
  O prawdziwą demokrację. Nauczanie Jana Pawła II o demokracji w „Centesimus annus” jako efekt ewolucji magisterium społecznego
  Towards Authentic Democracy – John Paul II’s Teaching on Democracy in “Centesimus annus” as a Consequence of the Evolution of the Social Magisterium
 • Marek Jurek
  Demokracja w państwie prawa
  Democracy in a Law-abiding State
 • Krzysztof Stachewicz
  Demokracja wobec wartości
  Democracy and Values
 • Zdzisława Kobylińska
  Demokracja na tle kultury postmodernistycznej
  Democracy Against the Background of Postmodern Culture

Recenzje i sprawozdania

 • K. Maniewska, Kościół katolicki w Bydgoszczy wobec prób laicyzacji i dezintegracji społeczeństwa w okresie rządów Edwarda Gierka (1970–1980), Warszawa 2007
  ks. Lech Bilicki
 • Archidiecezja Gnieźnieńska w świetle sprawozdań duszpasterskich 1950–1981, wybór źródeł i oprac. K. Śmigiel, Bydgoszcz 2007
  Janusz Kutta
 • Postawy społeczno-religijne w diecezji bydgoskiej, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2008 ks. Wojciech Sadłoń SAC
 • M. Grilli, Quale rapporto tra i due Testamenti? Riflessione critica sui modelli ermeneutici classici concernenti delle Sritture, Bologna 2007
  ks. Paweł Podeszwa
 • T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Kraków 2007
  ks. Rafał Grabowski
 • Relacja z konferencji naukowej „Etyka w mediach w dobie globalizacji, wyzwania i zagrożenia”
  ks. Mariusz Kuciński