Archiwum kategorii: Studia Bydgoskie tom 4

Studia Bydgoskie 4/2010. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Waldemar Chrostowski
  „Dekalog” dialogu Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem
  “Decalogue” of the Catholic Church’s Dialogue with the Jews and Judaism
 • ks. Jerzy Woźniak
  Targum Hiob 17,14 – 18,4 w Qumran – analiza filologiczno-porównawcza
  Targum of Job 17:14 – 18:4 in Qumran- A Philological and Comparative Study
 • Marcin Chrostowski
  Obecność i znaczenie żydowskich pism świętych w Nowym Testamencie na przykładzie targumów palestyńskich
  The Presence and Significance of Jewish Holy Texts in the New Testament as Demonstrated by the Palestinian Targums
 • ks. Lech Bilicki
  Profetyczny wymiar rad ewangelicznych w obliczu wyzwań współczesnego świata
  The Prophetic Dimension of Evangelical Counsels against the Challenges of the Modern World
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Nauka o Bożych energiach w teologii Georges’a Florovsky’ego
  The Theory of God’s Energies in Georges Florovsky’s Theology
 • Justyna Sprutta
  “Vanitas” w sztuce nowożytnej
  ‘Vanitas’ in Contemporary Art
 • ks. Marek Walkusz CSSp
  Życie wspólnotowe i dzieła zewnętrzne w ujęciu Sługi Bożego o. Franciszka Libermanna
  Life in a Community and Outward Works by the Venerable Father Francis Libermann
 • ks. Piotr Olszanowski
  Intencjonalność miłości małżeńskiej
  The Intentional Character of Marital Love
 • Monika Lewicka
  Wpływ relacji małżeńskich na dziecko
  The Impact of Marital Relations on the Child
 • o. Jacek Salij OP
  Tajemnica życia, cierpienia i śmierci
  The Mystery of Life, Suffering and Death
 • Bożena Kawiecka-Dziembowska, Wiesława Windorbska
  Nowy model opieki psychologicznej w ramach Zespołu Wsparcia Duchowego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  A New Model of Psychological Care in the Spiritual Support Team in the Bydgoszcz Centre for Oncology
 • Elżbieta Okońska
  Trudności w dialogu duchownych i świeckich w Kościele
  Difficulties in the Dialogue between the Clergy and the Laity in the Church
 • ks. Mirosław Gogolik
  Wykorzystanie obrazu w katechezie. Uwarunkowania psycho-społeczne oraz dydaktyczne
  The Use of a Picture in Catechesis – Psychological, Social and Educational Dimensions
 • ks. Zbigniew Cieślak
  Formalny i materialny wymiar zadań Rady Kapłańskiej
  Formal and Material Dimensions of the Assignments of the Presbyteral Council
 • Wojciech Sławiński
  Losy majątku poewangelickiego na wybranych przykładach z terenu diecezji bydgoskiej (1945–1989). Zarys zagadnienia
  An Outline History of Former Evangelical Church Property with Selected Examples in the Diocese of Bydgoszcz (1945-1989)
 • ks. Jan Grzeszczak
  Celestyn V a problem zrzeczenia się urzędu przez Biskupa Rzymskiego. Historia pewnego przypadku
  Celestine V and the Abdication from the Office of the Bishop of Rome – A Case Study
 • Tomasz Meliński
  Prowadząc ku pełni człowieczeństwa. Wokół antropologiczno-aksjologicznych podstaw pedagogiki
  On the Way to the Fullness of Humanity – The Anthropological and Axiological Foundations of Pedagogy

XXIII Bydgoskie Dni Społeczne (11 – 14 IV 2010)

 • ks. Adam Machowski
  Czy człowiek jest tylko „największym kapitałem”?
  Is Man the Greatest Capital Only?
 • ks. Ireneusz Stolarczyk
  W drodze ku przyszłości – integralny czy odczłowieczony rozwój?
  On the Way to the Future – Integrated or Dehumanized Development?
 • Sławomir Sowiński
  Ekonomia i rynek w służbie człowieka. Kilka uwaga o wizja współczesnej ekonomii w encyklice „Caritas in Veritate” papieża Benedykta XVI
  Economy and Free Market at the Service of Man – Several Remarks on the Vision of Modern Economy in Pope Benedict XVI’s Encyclical “Caritas In Veritate”
 • ks. Paweł Bortkiewicz TChr
  Troska o środowisko naturalne – troska o człowieka
  Care for the Natural Environment – Care for the Human Being

Recenzje i sprawozdania

 • Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956. Wybór i opracowanie Tomasz Chinciński i Alicja Paczoska-Hauke,
  Bydgoszcz-Gdańsk 2010
  ks. Kazimierz Śmigiel
 • Ks. Jan Wiśniewski, Historia społeczna Europy,
  Olsztyn 2009
  ks. Tomasz Głuszak
 • Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009). Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego,
  Kalisz 2009
  ks.Zbigniew Cieślak
 • Mieczysław Jagłowski, Maria Zambrano: anamneza i filozofia poetyckiego zbawienia,
  Toruń 2009
  ks. Rafał Grabowski
 • VIII Kongres Teologów Polskich „Istnienie miedzy sensem a bezsensem”. Sprawozdanie
  ks. Piotr Rossa